กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  รองอธิการบดีคณะครุศาสตร์ครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2551การศึกษาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษาEducational AdministrationมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2533ศึกษาศาสตร์บัณฑิตการบริหารการศึกษาEducational AdministrationมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาโท2533ศิลปศาสตร มหาบัณฑิตจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวPsychology and Guidanceมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2528การศึกษาบัณฑิตการแนะแนวGuidance PsychologyมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล