กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2549วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2556การศึกษามหาบัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษาComputer EducationมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล