กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสายทิตย์ ยะฟู
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/256401/04/2568รองคณบดี ครบวาระ
26/06/256623/06/2570คณบดี ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการวิจัยและประเมินผลการศึกษาEducational Research and EvaluationมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2549การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาตรี2547ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล