กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพรสิริ เอี่ยมแก้ว
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้3D Animation/Digital Effectsมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาโท  ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล