กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  บรรณารักษ์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  ศศ.บ. (บรรณารักษาศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
สัมมนาเชิงวิชาการแบบให้เปล่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Users Group ครั้งที่ 11       
GREEN OFFICE สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
หลักสูตรการจัดการไฟล์ PDF ขั้นเทพ I LOVE PDF      
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการขยะถูกวิธี ช่วยอนุรักา์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร      
การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Green Society      
สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565      
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้สารสนเทศ      
กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สุนทรียเสวนา” เรื่อง Mataverse จุดเปลี่ยนของห้องสมุดยุคใหม่      
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าของห้องสมุด (ออนไลน์)      
กิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย      
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่น ๆ      
การใช้ห้องสมุดช่วง Covid-19      
IT@NSRU ห่างกันไม่ห่างไกล      
เทคนิคการสืบค้นข้อมูล Online ขั้นเทพ      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการและบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนายการและระดับอื่น ๆ เป็น KM ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในการเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ ได้รับความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ  
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  การอบรมหลักสูตรการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA และ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วย MICROSOFT WORD หรือการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล และการฝึกการจัดการบรรรณานุกรมด้วย MENDELY ผู้่เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
การให้บริการยืมคินระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) เป็นการนำผู้ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบก้านการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ทำฝึกปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ในรูปแบบเดียวกัน และเกิคเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลเอกสารสำคัญขององค์กร      
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Transform the way teaching – Education”       
เข้าร่วมประชุม EBSCO Annual Conferences 2018       
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน”       
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม      
การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราภัฏนครสวรรค์      
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราขภัฏภาคเหนือครั้งที่ 1/2560 การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้รับรับ แนวทาง มติของที่ประชุมใน ปี 2560 ว่าจะมีโครงการ ใดบ้างประจำปี 2560 ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 18 2. จัดประชุมครั้งต่อไป 3. แนวทางการดำเนินการใช้ โปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์    
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)    ได้รับความรู้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้รับความรู้จากแหน่งเรียนรู้่โครงการช่างหัวมัน ในพระราชดำริ ไดรับรู้แนวคิด และแนวปฏิบัติที่หลากหลาย ควรมีการจัดโครงการแบบนี้อีก 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ" การอบรมครั้งนี้ เป็นอบรมที่ดี ทำให้มีความรู้เรื่องการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมมีเอกสารประกอบการบรรยาย ที่ครบถ้วนทั้งเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าขอนุมัติ ซื้อจ้างต่าง ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น ได้แนวทางการเตรียมเอกสารเบิกจ่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้รวดเร็ว และถูกต้อง  
ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น การอบรมครั้งนี้เป็นการแนะแนวทางการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อให้สามารถเขียนประเมินค่างานประจำของตนเองเพื่อขอปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น ได้รับแนวทาง วิธีการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพื่อสามารถนำมาใช้เขียนในงานที่ปฏิบัติอยู่ได้วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถถ่ายทอด วิธี เทคนิค ได้เป้นอย่างดีมาก ซึ่งบุคลากรทุกท่านควรจะได้รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร เป็นแนวทางให้บุคลากรได้มีความรู้เพื่อเขียนประเมินค่างาน และสามารถนำไปขอปรับตำแหน่งให้สุงขึ้นได้ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 "การใช้งานระบบโปรแกรม การอบรมครั้งนี้ได้รับการแนะนำการใช้โปรแกรม OpenBiblio เพื่อสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในห้องศึกษาค้นคว้า บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเอำนวยการให้บริการ อาจารย์ แลันักศึกษา ผลที่ได้รับจาการอบรม การนำโปรแกรมOpenBiblio เพื่อบริหารงานห้องศึกษาค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นระบบ ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นในการให้บริการ อาจารย์ นักศึกษาข้อเสนอแนะควรแนะนำให้ห้องสมุดประจำคณะต่างๆ มาใช้โปรแกรมOpenBiblio ร่วมกัน  
โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิพากษ์หลักสูตร)   การประสานงาน สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น "เรื่องการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานประจำสู่การสร้างความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น"   จากโครงการนี้ได้รับรู้่วิธีการ แนวคิดการจัดทำการวิจัยในการปฏิบัติงาน R2R หากได้รับโอากาส ตามโครงการนี้น่าจะได้รับรู้ จากผู้ที่ลงมือปฏิบัติการวิจัยจากรุ่นพี่เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยของตนเองต่อไป