กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางชญานิษฎ์ สุระเสนา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2560ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาเอก2560ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Counseling PsychologyมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2548การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2545อักษรศาสตรบัณฑิต Mandarinจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล