กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพงษ์ลดา คงหอม
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
04/08/255804/08/2558ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นคณะครุศาสตร์ครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหิดลThailand
ประถมศึกษา2540บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทัวไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล