กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกาญจนา อยู่ประยงค์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  บรรณารักษ์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2560ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การจัดการขยะกำพร้าแบบมีส่วนร่วม      
การต่อยอดงานวิจัย (R2R) สู่การเผยแพร่บทความ      
การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด / ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดโรงเรียนไม่พบ1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุด 2. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 3. การลงทะเบียนหนังสือ 4. การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ 5. การลงรายการทางบรรณานุกรม 6.การจัดเก็บและการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น เป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านสาขาวิชาบรรณารักษ์ เป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือได้เป็นอย่างดี  
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่พบการจัดซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้จัดทำ เกณฑ์ข้อกำ หนดไว้แล้ว หรือสินค้าที่ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน หรือ บริการที่ได้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม การใช้กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่คํานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เช่น การลดการปลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจก การป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศดินและน้ำ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังช่วยให้องค์กรดําเนินงานภายใต้กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อมอีกด้วย trainreport_001207_34.pdf สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในโครงการ Green library ได้ดีอย่างยิ่ง 15/06/2565
อบรมการจัดการมลพิษและของเสียไม่พบการนำขยะไปฝังกลบควรเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับขยะที่ไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีใดๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ ดังนั้นในการจัดการขยะมูลฝอยควรเริ่มจากการรณรงค์ให้ความรู้และออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดเป็นขั้นแรก จากนั้นหาวิธีการรีไซเคิลวัสดุในขยะเท่าที่เป็นไปได้ให้ได้มากที่สุด ได้แก่การแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง และแยกประเภทเก็บขน นำขยะผ่านการคัดแยกต้นทางเข้าสู่กระบวนการคัดแยกอีกครั้งเพื่อทำให้ได้วัสดุที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นตามความต้องการของตลาด จากนั้นส่วนที่เหลือจึงพิจารณานำไปผลิตเป็นพลังงาน แต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น ปริมาณขยะมูลฝอย และความเหมาะสมทั้งทางด้านพื้นที่ นโยบาย เศรษฐศาสตร์ เทคนิคและสิ่งแวดล้อม อาจทำให้วิธีการต่างๆ นั้นไม่สามารถดำเนินการได้ รู้วิธีการจัดการขยะตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงปลายทาง และสามารถนำมาปรับใช้กับโครงการ Green library ภายในห้องสมุดได้เป็นอย่างดี 15/06/2565
CMRU Library KM Day 2022 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ไม่พบในปัจจุบันบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของห้องสมุด คือ การนำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดที่มีเพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดยุคใหม่จึงเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในสังคม ทำให้การดำเนินงานของห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต รูปแบบการเสนอข้อมูลของห้องสมุดจะเน้นการเข้าถึงเอกสารเต็มรูป (Full Text) ที่บันทึกอยู่ในสื่อทุกรูปแบบมากขึ้นห้องสมุดเสมือนจึงเป็นที่รวมแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดการอย่างมีระบบและให้บริการค้นคืนสารสนเทศแบบออนไลน์ในระบบเครือข่าย โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระยะไกลมายังห้องสมุดเพื่อสืบค้นและใช้สารสนเทศของห้องสมุดหรือเชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอื่นได้ทุกที่ในระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำความรู้ที่ได้เข้ารับอบรมในครั้งนี้มาปรับใช้กับงานที่ปฏิบติได้เป็นอย่างดี โดยสังเกตุจากพฤติกรมมของผู้ใช้บริการ  
การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ไม่พบ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว - การให้คะแนนหลักฐานการประเมิน - ปฏิทินการตรวจประเมิณห้องสมุดสีเขียว - การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว - หลักฐานต่างๆ ในการเข้ารับการตรวจประเมิน ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว- 
โครงการแนวทางการดำเนินงานสู่ห้องสมุดสีเขียว (NSRU Green Library)ไม่พบจากการเข้ารับฟังบรรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานสู่ห้องสมุดสีเขียว ได้รับคำแนะนำจาก ดร.อารย์ ธัญกิจจานุกิจ ในการดำเนินห้องสมุดเขียวทั้ง 8 หมวด โดยในแต่ละหมวดได้แนะนำวิธีการต่างๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านประประหยัดพลังงาน ด้านการจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว - ได้แนวในการดำเนินต่อในหมวดต่างๆ ของห้องสมุดสีเขียว - สามารถนำมาเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านห้องสมุดสีเขียว  
การเขียนแบบฟอร์มสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่พบแนะนำแนวทางในการส่งผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ - การเตรียมเอกสารที่ใช้ขอ - ระยะเวลาต่างๆ ในการเตรียมเอกสาร - กระบวนการขอตำแหน่ง - วิธีการเขียนคู่มือในการดำเนินงาน บุคลากรที่เข้ารับฟังสามารถมีแนวทางในการที่จะส่งผลงานของตนเอง และรู้ถึงลักษณะงานของตัวเองว่าจะเริ่มต้นการจัดทำคู่มืออย่างไร  
อบรมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHAไม่พบการเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการฒนาแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHAนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานในแบบ New Normal ทำให้มีความมั่นใจในการดำเนินงาน ช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์จัดทำแผนในการพัฒนางานของตนเองได้  
อบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไ่พบปัยหาและอุปสรรค์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ - การใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด - เกณฑ์สำนักงานสีเขียว - แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว - การใช้ทรัพยากรและพลังงาน - การใช้พลังงานเชื้อเพลิง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการเ้ขาสู้ห้องสมุดสีเขยวที่ห้องสมุดกำลังดำเนินงานได้เป็นอย่างดี  
กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดในอนาคต : แนวคิดและประสบการณ์จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น" ไม่พบทิศทางการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดในอนาคต : แนวคิดและประสบการณ์จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นค้วามรู้และสร้างความตระหนกัรู้เกี่ยวกบัความท้า ทายของสถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่ งต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบ มีความทา้ทายต่อวิชาชีพบรรณารักษแ์ละนักสารสนเทศและเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาดา้นการบริการสารสนเทศและห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าและตอบสนอง ผูใ้ช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทเี่ปิดกว้างเพื่อการเรียนรู้ทที่ทรงคุณค่า - รู้วิธีการต้ังรับหรือรับมือกับความท้าทายของห้องสมุด   
กิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เรื่อง Open Data : การปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัลไม่พบห้องสมุดของไทยหลายแห่งมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอย่างเห็นได้ชัด ให้ความสำคัญกับการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าสารสนเทศและความรู้ด้วยตนเอง การจัดทำกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลในแต่ละครั้งต้องใช้ข้อมูล และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ตั้งสาเหตุที่จัดทำจุดประสงค์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การรับรองสมรรถนะและการกำกับดูแล ซึ่งแต่ละส่วนงานมีความสำคัญต่อการทำให้กรอบสมรรถนะเกิดการใช้จริง -ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่องการปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล -ได้นำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการอบรมมาช่วยในการพัฒนางาน  
โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานสู่ห้องสมุดสีเขียว (NSRU Green Library) เรื่อง “การจัดการขยะภายในหอสมุด และกิจกรรม 5ส”ไม่พบนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ที่แสดงทิศทางการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสียและ มลพิษอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อก าหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวรวม 8 หมวด บุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น  
ฟังการบรรยาย เรื่อง "ห้องสมุดกับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่พบการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษารประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ และทรัพยากร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประกาศเป็นนโยบายห้องสมุดสีเขียวผ่านเว็บไซต์ ทำหนังสือเวียน นโยบายการพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว และมาตรการประหยัดพลังงาน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ปิดป้ายประกาศนโยบายการพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว และมาตรการประหยัดพลังงาน ในสำนักวิทยบริการ และแจ้งเวียนประกาศนโยบายการพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว ไปยังบุคลากรสำนักวิทยบริการเพื่อรับทราบทุกคน - ได้นำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการอบรมมาช่วยในการพัฒนางาน - บุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น   
อบรม Green Office สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่พบสำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม trainreport_001207_22.pdf 1 สามารถนำมาแนวทางการดำเนินงานสู่ห้องสมุดสีเขียว (NSRU Green Library) 2.ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานในการพัฒนาเป็นห้องสมุดสีเขียว (NSRU Green Library)  28/04/2565
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการขยะถูกวธี ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรไม่พบ1.ใช้ประโยชน์จากขยะหรือวัสดุให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด 2.น่าขยะหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ รู้จัก ประยุกต์น่าเศษวัสดุ 3.ใช้ประโยชน์จากขยะหรือวัสดุให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด กระดาษก็ ควรใช้ให้หมดทั้งสองหน้า อาหารต่าง ๆ 4.น่าขยะหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ รู้จัก ประยุกต์น่าเศษวัสด 5.ลดปริมาณการใช้ของที่จะกลายมาเป็นขยะ ให้มากที่สุดโดยเฉพาะของที่ใช้ครั้งเดียวแล้ว ทิ้ง ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานในการพัฒนาเป็นห้องสมุดสีเขียว (NSRU Green Library)   
เข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และNext Normalไม่พบฟังบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และ Next Normal" - ความท้าของยุค New Normal & Next Normal - มิติใหม่ของห้องสมุดและวิชาชีพ - การปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัย - การนำ PDCA เข้าเข้ามาเพื่อบริหารและการทำงานอย่งมีประสิทธิภาพ สามารถนำประโยชน์ที่ได้เข้ารับการสัมนามาปรับใช้ในการยุค New Normal และ Next Normal" ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุ- 
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง "พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และ Next Normal"ไม่พบสัมมนาออนไลน์เรื่อง "พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และ Next Normal" ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 แบ่งตามหัวข้อดังนี้ 1. อุดมศึกษายุค New Normal and Next Normal 2.มหาวิทยาลัยที่(ต้อง) ไม่เหมือนเดิม 3.พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน กระแสท้าทาย 4. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟังอบรมและสัมมามาปรับใช้ในงานประจำได้เป็นอย่างดี- 
การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ภายใต้ธีมงาน “Green Society”ไม่พบความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 1.SMART CITYFOR SDGs @TU 2.การตรวจประเมินสำนักงานห้องสมุดสีเขียว 3. โครงการการศึกษารูปแบบการลดปริมาณการระบายก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง 4. เล่าส่กันฟังชมรมห้องสมดสีเขียว นำความรู้ที่ได้จาการสัมนามาปรับบในการจัดทำห้องสมุดสีเขียวเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนางานในการดำเนินโครงการห้องสมุดสีเขียวของ ศุนย์วิทยบริการ  
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้สารสนเทศไม่พบการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สารสนเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)ไม่พบอบรมฐานข้อมูลจำนวนทั้งหมด 4 ฐานข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565 รอบกลุ่มมหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง กลุ่มที่ 2 วันที่อบรม 29 มีนาคม 2565 : 1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2) มทร.ตะวันออก 3) มทร.ธัญบุรี 4) มทร.สุวรรณภูมิ 5) มรภ.กาญจนบุรี 6) มรภ.กำแพงเพชร 7) มรภ.นครปฐม 8) มรภ.นครสวรรค์ 9) มรภ.เพชรบุรี 10) มรภ.เพชรบูรณ์ 11) มรภ.รำไพพรรณี 12) มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 13) มรภ.เทพสตรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่สามรถนำมาใช้ในการสร้างงานวิจัย หรือสมารถแนะแนวทางให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ได้เป็นอย่างดี  
กิจกรรมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”-- แนะนำการเขียนผลงานวิจัย - การสร้างผลงานวิจัยร่วมกับกับชุมชน - แนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัย - การขับเคลื่อนผลงานวิจัยกับเขตชุมชนชายขอบนอกพื้นที่ - ระยะเวลาในการจัดทำผลงานวัจัย สามารถนำแนวทางกาสร้างผลงานวิจัย มาใช้ประกอบการจัดทำผลงานวัยจัยของตนเองได้เป็นอย่างดี - 
Metaverse จุดเปลี่ยนของห้องสมุดยุคใหม่?ไม่พบบรรณารักษ์จำนวนหนึ่งได้เสนอวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับห้องสมุดในอนาคตว่า ห้องสมุดจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของ ‘พื้นที่การอ่าน’ หรือ ‘การยืมคืนหนังสือ’ อีกต่อไป แต่ควรจะมีลักษณะเป็นชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพบปะสนทนา รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคม ด้วยการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปของห้องสมุด และสามารถนำความรู้ที่ได้เข้ารับการอบรมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานในด้านงานบรรณารักา์- 
NSRU Green Libraryไม่พบเข้ารับฟังบรรยาย "ในหัวข้อ NSRU Green Library" โดยดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ณ ห้องห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.00 น. มีรายละเอียดและหัวข้อดังนี้ 1. หมวดที่ 1 ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 2. หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 4. หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 5. หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6. หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 7. หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 8. หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว ซึ่ง ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ได้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกการปรับข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ในการดำเนินโครงการ ห้องสมุดสีเขียว 1. สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรม Green Library ได้เป็นอย่างดี 2. มีแนวทางและแผนการดำเนินการที่จัดเจนมากขึ้น- 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าของห้องสมุด- - เป็นการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหัวใจหลักสำคัญ - การจัดการระบบข้อมูลลูกค้า เพื่อให้บริการได้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ใช้บริการ - เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังจากผู้ใช้บริการภายในห้องสมุด -เน้นการตอบสนองให้สูงกว่าความคาดหวังที่เคยได้รับ - ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีหรือประทับใจตลอดไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เป็นอีกหนึ่งวิถีทางที่จะนำห้องสมุดไปสู่ความสำเร็จในการสร้างความภักดีในกลุ่มผู้ใช้บริการ หากห้องสมุดใดสามารถหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการให้มีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดได้นั้น ห้องสมุดจะคงอยู่ในความทรงจำของผู้ใช้ตลอดไป- 
การใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks และฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Gale OneFileไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการเข้ารับการอบรมอบรมในหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks และฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Gale OneFile ฐานข้อมูล eBooks ที่ทันสมัยที่สุด ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ ดาวน์โหลด ไฟล์เสียงอ่านได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มี บรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้ และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้า ระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัย สามารถในหน้าเนื้อหานี้ ยังปรากฎเครื่องมือ อีกมากมาย อาทิเช่น • Table of Contents ผู้ใช้งานสามารถข้ามตอนของ เนื้อหา ภายในเล่มเดียวกันได้จากเมนูนี้ • Book View คือการแสดงผลในรูปแบบ PDF • Cite เมนูการอ้างอิงบรรณานุกรม และการนำไปใช้ กับ Software อื่นๆ เช่น EndNote เป็นต้น • Send to เครื่องมือช่วยเหลือ ในการส่งออกเนื้อหา ไปยังบัญชีระบบ Cloud system: GoogleDrive และ Microsoft OneDrive เพียงแค่คลิกเดียว หรือ จะเลือกส่งออกไปยัง Email ซึ่งสามารถส่งไปยัง หลายๆ Email Address ได้พร้อมๆ กัน • Download เมนูสำหรับการบันทึกไฟล์ PDF ลงใน เครื่อง/อุปกรณ์ ที่ผู้ใช้งานกำลังใช้งานอยู่ • Print เมนูสั่งพิมพ์เนื้อหา ตามที่ต้องการ • Get Link ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บ URL หน้าของ เนื้อหาที่กำลังใช้งาน ได้จากการคลิกที่เมนูนี้ • Highlight And Notes หากผู้ใช้งานได้ป้ายสีหรือ เพิ่มบันทึก เครื่องมือชนิดนี้จะแสดงจำนวนการ กระทำไว้เป็นตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ เมื่อ ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูนี้ ระบบก็จะแสดงข้อมูลให้ทราบ- 
การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทายไม่พบปัยหาและอุปสรรค์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" - การประหยัดน้ำและประหยัดไฟกับทางห้องสมุด - การรณรงค์การปิดไฟตอนพักกลางวัน - การปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ลดการใช้พลังงาน - การคัดแยกขยะ - การลดปริมาณขะภายในห้องสมุด- 
อบรมการออกแบบบริการภาครัฐ Government Digital Service Design      
อบรมความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      
อบรมทักษะด้าน DigitalLiteracy      
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่นๆไม่มีประสบการณ์ในการเขียนคู่มือเนื่องจากประสบการณ์เข้าทำงานพึ่งได้ระยะเวลา1ปี 8 เดือน- ฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือของบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการจำนวนทั้งหมด 17 ท่าน -เทคนิคการเขียนคู่มือตั้งแต่บทที่ 1 -บทที่5 โดยวิทยากร -แนะนำการเขียนคู่มือต่อสัญยาและการจัดรูปแบบการเขียนคู่มือ -ได้รับประสบการณ์ในการเขียนเพิ่มมากขึ้น -มีแนวทางในการจัดเขียนคู่มือทั้ง 5 บท -ได้เทคนิดและแนวคิดในการจัดทำคู่มือ  
การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APAไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการเข้ารับการอบรมการอ้างอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรมรูปแบบ APA จากการเข้ารับการอบรมวิทยากรได้กล่าวถึงการอ้างถึงข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการประกอบเอกสารต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในรายงานหรือเอกสารอื่นๆที่เราจัดทำขึ้น คือ 1. อิงอ้างอิงแทรกในเนื้อหา การการระบุแหล่งที่มาอ้างอิงไว้ในวงเล็บแทรกไว้ในเนื้อหาที่หน้าข้อความอ้าง 2. การเขียนบรรณานุกรม ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA เทคนิคการเขียนบรรณานุกรม 1. Microsoft Word 2. โปรแกรม Mendeiey Desktop ความสําคัญของการอ้างอิงการนําแนวคิด ความรู้ รูปภาพ แผนภูมิ และสาระสําคัญ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการเขียนหรือการสร้างสรรค์งานชิ้ นใหม่จะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูล การอ้างอิงแสดง ให้เห็นพื้นฐานความรู้และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้เขียน การอ้างอิงเป็ นการให้เกียรติและเคารพเจ้าของต้นฉบับ และหลีกเลี่ยงปัญหาการขโมยความคิดและความรู้ของผู้อื่นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลมีหลายรูปแบบ สถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพได้พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การอ้างอิงเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้ใช้สําหรับสร้างสรรค์งานวิชาการ trainreport_001207_6.pdf ได้รับความรู้และเทคนิคในการเขียนบรรณานุกรมมากขึ้น ได้รับความรู้เรื่องการเขียนอ้างอิงในโปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Mendeiey Desktop- 
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น จำนวน ๔ ฐาน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ไม่ปัญหาและอุปสรรค์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO โดยมีเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น - การบันทึกไฟล์ข้อมูล - การค้นหาข้อมูลที่แคบลง - การใช้คำค้นในการค้นหาข้อมูล - การค้นหาข้อมูลจากกว้างไปแคบ - การอ้างอิงเอกสาร และรายการบรรณานุกรม ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO และนำไปพัฒนาการการทำงานของตนเองต่อไป 11/04/2562
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น จำนวน ๔ ฐาน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์- การสร้าง search statement คือ คำถาม หรือ กรอบแนวคิด หรือ หัวข้อที่จะใชใ้นการสืบค้นในฐานข้อมลู ออนไลน์ เพื่อประสิทธิผลการสืบค้นให้ครอบคุมมากขึ้น - การใช้เครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์ในการสืบค้น เครื่องหมาย * เครื่องหมายอัญประกาศ ('' ... ") เครื่องหมายวงเล็บ (....) - การเชื่อมคำค้น โดยใช้ AND , OR ,NOT,NEAR เพื่อกำหนดผลการสืบค้นให้ทุกคำที่ค้นหาอยู่ในเอกสารเดียวกัน - วิธีการสืบค้น วิธีการสืบค้นจากหัวเรื่อง คือ ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม ซึ่งคำศัพท์แต่ละคำจะทำหน้าที่ควบคุมศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันรวมเข้าด้วยกัน และจัดทำเป็นชุดคำศัพท์ที่เรียกว่าหัวเรื่อง ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าอบรมเรื่องของฐานข้อมูลโดยเนื้อหาของการอบรมจะเน้นเรื่องการใช้คีเวิดในการสืบค้นข้อมมูล เพื่อที่การค้นหาข้อมูลนั้นรวดเร็วขึ้นและได้เนื้อหาเฉพาะเจาะจง 11/04/2562
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาซียน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไม่สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายครบ 3 วันตามกำหนด - การฝึกออกเสียง s ในคำศัพท์ และประโยคที่ใช้พูด - การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ - การแต่งประโยค เพื่อการสนทนา มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้กับการปฏิบัติงานของตนเองได้  11/04/2562
โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่-บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุดไม่พบปัญหาและอุปสรรค์บทบาทของห้องสมุดในอนาคต จะต้องมีการพัฒนาการให้บริการด้านสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ การการเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากความรู้ความชำนาญของบุคลากรทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆ การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การให้บริการที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยทั้งด้านบริหารจัดการ และการลดการใช้แรงงาน จากการเข้ารับการอบอมได้ทราบถึงแนวทางการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และกลยุทธ์ต่างๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดของแต่หน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาปรับใช้และนำมาส่งเสริมในการให้บริการของสำนักวิทยบริการเพื่อดำเนินการต่อไป 11/04/2562
อบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCOไม่พบปัญหาและอุปสรรค์การสืบข้อข้อมูลจาก Metadata (ดรรชนีวารสารและบรรณานุกรม) EBSCO เพื่อนำข้อมูลของรายการบรรณานุกรมไปประกอบการอ้างอิงของข้อมูล โดยหาลิงค์ได้จากข้อมูล Metadata โดยข้อมูลที่ถูกใช้จำนวนมากจะมีสัญลักษณ์บ่งบอก ว่าข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้มากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยในการตัดสินก่อนนำข้อมูลนั้นมาใช้ และยังมีลิงค์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่คล้ายกันให้เราสามรถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย trainreport_001207_3.pdf 1. สามารภสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล EBSCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถอธิบายหลักการของบริการ EBSCO ได้ 3. สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ บน EBSCO Platform ได้ 4. แนะนำผู้ใช้งาน เครื่องมือต่างๆบน ฐานข้อมุล จาก EBSCO 5. ทราบช่องการติดต่อเพื่อส่งข้อเสนอแนะ 11/04/2562