กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสิริพร อรามรุณ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2556วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การบริการให้ได้ดั่งใจ      
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารธุรการครั้งที่ ๖ เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างนวัตกรรม”