กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิมพ์นภัท มะแม้น
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานอนามัยและสุขาภิบาล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยพยาบาล
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2554วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์3D Animation/Digital Effects เพิ่มชื่อสถาบันThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล