กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวุฒิชัย ทองชื่น
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  บรรณารักษ์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2558ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2558ศิลปศาสตร์บัณฑิต สารสนเทศศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 35 WUNCA35      
โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่ชุมชน การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblioโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีทุนและบุคลากรในการทำห้องสมุดให้เป็นระบบ     
อบรมฐานข้อมูล EBSCO       
ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ      
ห้องสมุดยุค 4.0 : มิติความเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อก้าวสู่ห้องสมุดในอนาคต      
โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่ชุมชน การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio      
โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ      
อบรม ISO 9001:2015      
อบรมปรับทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานและ ISO      
การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติบน Web-based Application      
Thomson Reuters Roadshow 2016      
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO      
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 8 ฐานข้อมูล      
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม CMU Book Fair ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงาน และงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้ทราบถึงวิธีการทำคู่มือและการทำวิจัย