กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรอุมา ยองคำกาด
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2551บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)การจัดการธุรกิจการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2557บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล