กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิชชากร คูหาทอง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2555วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
สร้างและออกแบบ Internet of Things      
การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NSRU MIS ระบบบุคลากร      
ประชุมสัมมนาการส่งข้อมูล สกอ.      
ศึกษาดูงาน      
การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Coral Studio      
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Visual Basic      
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา      
อบรมเชิงปฏิบัติการ WUNCA 30th      
อบรมสัมนา microsoft license      
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษา PHP+Codeigniter ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด      
อบรม ISO 9001:2008      
อบรมภาษาอังกฤษ      
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษา PHP ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด      
การพัฒนาแอปพลิชันโดยใช้ VB      
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานBoostrap      
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย php      
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับประชาคมอาเชียน      
อบรมการใช้งาน SQL Server 2005 และ VB.Net     26/11/2557
การแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     26/11/2557