กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวไพรสุดา ปานพรม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2551วท.บ.(ชีววิทยา)วิทยาศาสตร์บัณฑิตBiologyมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11      
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดอบรมการจัดการความรู้ และศึกษาดูงาน      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ      
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่นๆ”      
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่นๆ"      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37       
การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานการใช้งานส่วนเสริมของ Google Mail และ โปรแกรมพื้นฐานบางโปรแกรมยังไม่มีความชำนาญพอGoogle Mail และโปรแกรมพื้นฐาน มีฟังชั่นมากมายหลากหลายที่ช่วยให้การทำงานง่าย และสะดวกมากขึ้น ได้เรียนรู้ความสามารถเพิ่มเติมของ Google Mail และโปรแกรมพื้นฐาน ที่ช่วยให้การทำงานง่าย และสะดวกมากขึ้น นำไปใช้ได้จริง  
อบรมโครงการการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น"      
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร   ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ การเขียน Job Description และการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ"  
การสร้าง Infographic สำหรับงานระบบสารสนเทศการประมวลผลระหว่างทดลองใช้งานค่อนข้างช้า ไม่แน่ใจว่าเกิดจะระบบอินเทอร์เน็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Infographic อย่างง่าย และถูกลิขสิทธิ์ สามารถสร้างสรรผลงานในรูปแบบ Infographic หรือรูปแบบอื่นๆได้ตามต้องการ รวดเร็ว และเข้าใจง่าย   
การบริหารจัดการงานในองค์กรด้วยระบบ ARICT One Stop Servicesระยะเวลาอบรมค่อนข้างจำกัดเป็นระบบการจัดการและติดตามข้อมูลการรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นแนวทางที่ดีในการนำมาปรับใช้กับการบริการของสำนักฯ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วมายิ่งขึ้น  
การใช้งาน Google Applicationรายละเอียดปลีกย่อยในการใช้มีค่อนข้างมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลการทำงานให้สามารถเขา้ถึงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งของตนเองและระหว่างบุคคล เเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆในการนำเทคโนโลยยีมาใช้กับการทำงาน  
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพและประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015   ได้รับทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพจากเดิม ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015  
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ ๒๔   ได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลอง พร้อมได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำมาพัฒนาและนำไปใช้ได้จริง  
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการดำเนินงานการจัดทำผลงานวิจัย และแนวทาง การนำเสนอ  
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   ได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา  
การศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ศึกษาการจัดทำระบบ E-learning และการจัดกิจกรรม Book & IT Fair ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมที่ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  
ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อบรมหลักการพูดเบื้องต้น และศิลปะในการพูดเมื่อเป็นพิธีกร เพิ่มเติมแก้ไขในส่วนของงานพิธีการที่มักผิดหรือสับสนให้ถูกต้องและเป็นสากลนิยม สร้างความมั่นใจ และได้รับความรู้เพิ่มเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการที่ถูกต้อง 23/03/2559
เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS)เวลาในการอบรมค่อนข้างจำกัด เนื่องจากรายละเอียดในการอบรมค่อนข้างมาก มีเนื้อหาบางส่วนที่ยังมีการอบรมเพิ่มเติมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่น 2013 แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานโปรแกรมในเชิงลึกให้ได้ดียิ่งขึ้น ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานจริงในเชิงลึกมากขึ้น  
การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยยังไม่สามารถวิเคราะห์งานเพื่อนำไปสู่การจัดทำงานวิจัยในการทำงานได้งานในแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญแตกต่างกันไป และมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ดังนั้นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งการทำงานอีกด้วย ได้วิเคราะห์งาน มองภาพรวมและรายละเอียดของงานที่ตนเองทำมากขึ้น เพื่อพัฒนาต่อไป  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน’2558 และจัดทำแผนฯ ปี 2559      
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน      
ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008      
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกันคูณภาพการศึกษา      
การประชุม Dissussion ตามโครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008      
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008      
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2      
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "Entering into the ASEAN Community"       
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU-MIS      
การอบรม "ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ"