กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวมยุรา สิทธิ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2543บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา