กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิศรุต พัฒนพงษ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2555วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วิศวกรรมคอวพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 10      
พัฒนา Modern Web App ด้วย Angular และ MEAN Stack      
โครงการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์      
การพัฒนา Mobile Application ด้วย Ionic Framework 3      
การใช้งาน LINEBOT เพื่อบริการสารสนเทศ      
คอร์สเรียน "Laravel 5: The Art of Web Development"      
คอร์สเรียน "Yii2: good step for Rookie" และ "Yii 2: Expert Database and Report"      
คอร์สเรียน "Object-Oriented PHP Superhero"      
คอร์สเรียน "ออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย CSS และ Sass"      
สร้าง Mobile App ด้วย HTML5, Amgular 5 และ Ionic Framework 3