กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกชกร พิเดช
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2553วท.บวิทยาศาสตร์บัณฑิตAnimationมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การใช้งาน NSRU-MIS ระบบบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบบริหารงานบุคลากรในส่วนที่สามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลของตนเอง สามารถจัดการข้อมูลการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และ การจัดการข้อมูล รายงานดูงาน/ฝึกอบรมได้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบบริหารงานบุคลากร  
การใช้งาน NSRU-MIS ระบบบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบบริหารงานบุคลากรในส่วนที่สามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลของตนเอง สามารถจัดการข้อมูลการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และ การจัดการข้อมูล รายงานดูงาน/ฝึกอบรมได้ ได้รับความรู้ และสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการใช้งานของตนเองได้  
การสร้าง Infographic สำหรับระบบสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้หลักการออกแบบ Infographic หลักการออกแบบ Layout การใช้ทฤกษฎีสี และการฝึกปฏิบัติในการจัดทำ Infographic ด้วยเครื่องมือออนไลน์ ที่สามารถสร้างผลงาน ในรูปแบบภาพและวีดีโอ ได้ประสบการณ์สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน Infographic ให้แก่บุคลากร  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 35 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)” ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูยุค Thailand 4.0 และ  
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การฝึกทักษะให้กับนักศึกษา โดยใช้หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ประสบการณ์สำหรับการให้ความรู้กับนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมสำนักงาน  
หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course) ได้ทราบแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน การป้องกัน รักษาโรคและการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัครในการวิจัยนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุมได้ ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในคนโดยเฉพาะ ได้รับการรับรองผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อไปใช้ต่อยอดในการจัดทำวิจัย R2R (Routine to Research)  
หลักสูตรการอบรม Office 365 for education เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการจัดซื้อโปรแกรมลิขลิทธิ์จากทางบริษัท Microsoft และได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ Office365 ซึ่งเป็นการใข้งานโปรแกรม Microsoft Office ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเป็นการทำงานบน Cloud Computing โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลภายในคณะ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการอีเมล์และตารางเวลา , การพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน Lync ในรูปแบบ IM และVideo Conference รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล บน Cloud Computing 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชัน Office และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ต (บริการ Cloud) 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การฝึกทักษะให้กับนักศึกษา โดยใช้หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ประสบการณ์สำหรับการให้ความรู้กับนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมสำนักงาน  
อบรมหลักสูตร Google Application เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำนำ Google Apps for Education หรือ GoogleApp สำหรับการศึกษา ซึ่งเป็นชุดฟรีอีเมล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมลล์ (Gmail) เอกสาร(Docs) กลุ่ม (Groups) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเป็นการทำงานบน Cloud Computingโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลภายในคณะหรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้งาน Google Applicationในการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน 2.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน  
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเตรียมออกฝึกประสบการณืวิชาชีพนิเทศศาสตร์ การฝึกทักษะให้กับนักศึกษา โดยใช้หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ประสบการณ์สำหรับการให้ความรู้กับนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมสำนักงาน  
อบรม Speexx ถ่ายทอดความรู้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ข้อมูลทั่วไป ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน ระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ได้ประสบการณ์สำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สำหรับสถานการณ์สำคัญในการทำงาน เนื้อหามีการแบ่งตาม ฟังก์ชั่นการทำงานและระดับการเรียนรู้ ตัวอย่างเนื้อหาแบบฝึกหัด 31/08/2560
อบรม AR เพิ่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำเอาระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้ผู้ใช้และเป็นนวัตกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน  
อบรม Microsoft Office 365 เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการจัดซื้อโปรแกรมลิขลิทธิ์จากทางบริษัท Microsoft และได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ Office365 ซึ่งเป็นการใข้งานโปรแกรม Microsoft Office ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเป็นการทำงานบน Cloud Computing โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลภายในคณะ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการอีเมล์และตารางเวลา , การพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน Lync ในรูปแบบ IM และVideo Conference รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล บน Cloud Computing 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชัน Office และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ต (บริการ Cloud) 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน  
อบรม Speexx ถ่ายทอดความรู้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ข้อมูลทั่วไป CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน ระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สำหรับสถานการณ์สำคัญในการทำงาน เนื้อหามีการแบ่งตาม ฟังก์ชั่นการทำงานและระดับการเรียนรู้ ตัวอย่างเนื้อหาแบบฝึกหัด  
อบรม ISO       
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน (การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากร)สายสนับสนุน      
อบรม Stricker LINE       
อบรมเชิงปฏิบัติการในงาน BOOK&IT FAIR 2016      
้เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)" ครั้งที่ 5 ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงหลักกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำย ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนห้องสมุดมนุษย์แห่ง ประเทศไทย ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงหลักกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ ห้องสมุด มนุษย์และสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดกำรท ำงำนขององค์กรของตนเองได้ กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำยเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด ประโยชน์สูงสุด  
ศึกษาดูงานระบบการจัดการสารสนเทศ MIS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
อบรม Microsoft Office CERTIFICATE      
อบรม "โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากรสำนักฯ"      
อบรม Microsoft Office 365 (WORD&EXCEL)      
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (กาญจนบุรี)      
อบรมเชิงปฏิบัติการในงาน BOOK&IT FAIR 2015      
อบรมโครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008      
อบรมการวิเคราะห์ SWOT      
อบรมโครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008      
อบรมโครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008      
หลักสูตร ออกแบบหนังสือและวารสารด้วยโปรแกรม Indesign CS6      
ศึกษาดูงานระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และ ISO      
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมพร้อมสู่อาเซียน รุ่น 3      
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU-MIS)      
ร่วมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia 2013)      
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 2556      
หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและตกแต่งภาพด้วย Photoshop      
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุทรียสนทนา      
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)