กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเสรี ขุนจำนงค์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2530--3D Animation/Digital Effectsไม่ระบุThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร   trainreport_000907_1.pdf ภายหลังสำเร็จสิ้นการฝึกอบรม ได้รับวุฒิบัตรจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดผลงานวิจัยของตนเอง ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ กระผมเห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์มาก สามารถนำไปปรับใช้ในพัฒนางานวิจัยให้เข้ากับระบบงานทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับตามการปฏิบัติงานจริง เนื้อหาครอบคลุม เอกสารและตัวอย่างสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงานวิจัยที่ดีได้ วิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เหมาะสมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มุ่งจะพัฒนางานวิจัย