กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวณฤนรรณ เอี่ยมมี
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2548บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) การตลาดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่       
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6      
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 18      
ประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12      
การประชุมเครือข่ายบัณฑิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ      
เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร      
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น      
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)      
มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 Exhibition of Thailand Innovation and Routine Work Development of Higher Education Support Staff 2017       
งานประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 17      
โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการให้บริการ      
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English)      
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส       
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุมศึกษา ครั้งที่ 5      
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม      
ความฉลาดทางอารมณ์      
การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาภาคเหนือ      
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 1      
โครงการอบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม รุ่นที่ 39/2559      
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย      
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย      
SWOT Analysis เพื่อการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์องค์กร      
PC32 : วิชา การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)   trainreport_000839_11.pdf    
PC17 :การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   trainreport_000839_12.pdf    
องค์การแห่งการเรียนรู้   trainreport_000839_1.pdf    
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ      
การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน   trainreport_000839_8.pdf    
การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ   trainreport_000839_4.pdf    
การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน   trainreport_000839_5.pdf    
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   trainreport_000839_6.pdf    
การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   trainreport_000839_7.pdf    
การจัดทำแผนปฏิบัติงาน   trainreport_000839_3.pdf หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน   
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน      
การจัดทำตัวชี้วัด      
นิทรรศการงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา"      
การบริหารความเสี่ยง   trainreport_000839_2.pdf    
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 40 ชั่วโมง      
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ของหน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา      
การเขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพด้วย Excel      
การเขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพ      
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ