กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววริศนันท์ ทัดนุ่ม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  เกษียณ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  ค.บ. (อาหารและโภชนาการ)อาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ปัจจุบันเป็นราชมงคล)Thailand
ปริญญาตรี2528คหกรรมศาสตร์บัณฑิตค.บ.อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ปัจจุบันเป็นราชมงคล)Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์"ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น" วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น.-17.00 น.      
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่มี-การทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ -เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่างาน -นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิส จะนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้ทันนวัตกรรมสมัยใหม่ตามโลกาภิวัฒน์ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานควรส่งบุคลากรเข้าร่วมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0