กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายนิโครธ ช่างชัย
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  ศษ.บ.(การประถมศึกษา)การประถมศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนแบบประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ      
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแลเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น      
โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
ศึกษาดุงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
อบรมโครงการ “การบริหารสารบรรณด้านการจัดจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร”      
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา”      
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านจิตบริการและการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการ      
โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้ง ที่ 9 เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบงานทะเบียนและประมวลผลเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน”      
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้านสุนทรียสนทนา”      
อบรมโครงการ English fro communication      
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่      
โครงการศึกษาดูงานและปรับเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ด้านการให้บริการ ณ ประเทศเกาหลี      
อบรม กลยุทธ์การเป็นผู้นำในงานบริการ      
อบรม การจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ:การลดขั้นตอนการทำงาน      
อบรม การจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ:ระเบียบ/แนวปฏิบัติด้านวิชาการใหม่ ๆ      
อบรม การจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ(ความทันสมัย)      
ศึกษาดูงานด้านวิชาการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล หลักสูตรและแผนการเรียนการประกันคุณภาพทางการศึกษา      
อบรมจิตบริการกับงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ      
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ      
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคูณภาพแห่งชาติ ด้านการศึกษา(MBNQA) หลักสูตรผลลัพธ์องค์กร อบรมจิตบริการกับงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคูณภาพแห่งชาติ ด้านการศึกษา(MBNQA) หลักสูตรการมุ่งเน้นนักศึกษา      
อบรมการพัฒนาบุคลากร เรื่องกลยุทธ์การให้บริการประทับใจ (รุ่นที่ 1)      
อบรมบุคลิกภาพบุคลากรหลักสูตรระยะสั้น (รุ่นที่ 3)      
ศึกษาดูงานด้านวิชาการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล หลักสูตรและแผนการเรียนการประกันคุณภาพทางการศึกษา