กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวบุสดี หมื่นขัน
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิตEngineering Managementมหาวิทยาเจ้าพระยาThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ DIY จากวัสดุเหลือใช้   ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ DIY จากวัสดุเหลือใช้ โดยนางสาวทิพาตินันท์ สุดแจ้ง (บรรณารักษ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ DIY จากพัสดุอื่น ๆ ได้อีกมากกมาย   
การจัดการขยะกำพร้า สัญจร แบบมีส่วนร่วม    ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การจัดการขยะกำพร้า สัญจร แบบมีส่วนร่วม โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว  
ARITC KM DAY หัวข้อ "การต่อยอดงานวิจัย (R2R) สู่การเผยแพร่บทความ    ได้รับความรู้ เรื่อง ARITC KM DAY หัวข้อ "การต่อยอดงานวิจัย (R2R) สู่การเผยแพร่บทความ โดย สุมนฒ์ สามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย  
การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565    ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 สามารถนำความรุ้ มาดำเนินการและเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการ   
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Users Group ครั้งที่ 11 (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Users Group)   ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Users Group ครั้งที่ 11 (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Users Group) โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ และการแก้ไขปรับปรุงระบบเพื่อให้ใช้งานได้แบบสมบูรณ์  
ARITC KM DAY เรื่องการเขียนแบบฟอร์มการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น   ร่วมรับฟัง ARITC KM DAY เรื่องการเขียนแบบฟอร์มการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจะจัดทำตำแหน่งชำนาญการ  
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   ได้ร่วมรับฟัง การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และใช้ในชีวิตประจำวันได้ 24/05/2565
Open Data : การปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล    ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง Open Data : การปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของศูนย์วิทยบริการ ได้ 19/05/2565
ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดในอนาคต แนวคิดและประสบการณ์จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น    ได้ความรู้เกี่ยวกับ ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดในอนาคต แนวคิดและประสบการณ์จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น โดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์   
เรื่องการจัดการขยะภายในห้องสมุด และกิจกรรม 5 ส    ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในห้องสมุด และกิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นแนวทางในการัจดทำห้องสมุดสีเขียว ของศูนย์วิทยบริการ 19/05/2565
ห้องสมุดกับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ห้องสมุดกับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานของศูนย์วิทยบริการ ในการจะจัดทำห้องสมุดสีเขียวในลำดับต่อไป 03/05/2565
ิGreen Office สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ออนไลน์)   trainreport_000823_56.pdf ร่วมอบรม Green Office สำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่จะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรม Green Office ได้ 27/04/2565
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการขยะ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ?       
สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 สัมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 โดย 1. รศ.ดร. พิษณุ ตู้จินดา บรรยายเรื่อง "Smart City for SDGs @TU" 2. ผศ.ดร.พรรณทิสชา ธนตระกลศรี บรรยายเรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกกับการจัดการขยะ: กรณีศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลนครลำปาง และกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง" 3. ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี บรรยายเรื่อง "การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ" สามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินการ การจัดกิจกรรม ห้องสมุดสีเขียวได้  
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล๊กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 4 ฐานข้อมูล 1. ACM Digital Library 2.IEEE Electronic Library 3.Amarican Chemical Society Journal (ACS) 4.SpringerLink - Journal ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ฐานข้อมูล  
อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ได้เข้าร่วมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ท้ังทฤษฏี และปฏิบัติ ได้ความรุู้เกี่ยวกับถังดับเพลิง วิธีการใช้ แล้วถึงวิธีการปฏิบัติได้จริง สามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์เพลิงได้จริง และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ี่สนใจ   
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Gale Empowering Research (GALE OneFile) อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Gale Empowering Research ) การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ โดย สํานักพิมพ์ Gale เป็น GALE OneFile เป็นฐานข้อมูลที่รวมทุกสาขาวิชา ซึ่งจะรองรับการใช้งานทั้งสำหรับหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะของทางมหาวิทยาลัย ให้บริการในรูปแบบ บทความ วารสารวิชาการ นิตยสาร eBook ข่าวสาร รูปภาพ ลิงค์รับชมวีดีโอ และพอดแคสต์ สามารถนำมาค้นคว้าข้อมูลในการทำวิจัย และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจได้  
การเสวนาและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทบาทและความท้าทาย " ได้รับฟัง การเสวนาและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทบาทและความท้าทาย " โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย ผศ.ดร. นพดล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางปิยวรรณ คุสินธุุิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการห้องสมุดสีเขียว และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง  
เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงเคราะห์จากงานประจำเพื่อประกอบการเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ      
เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงเคราะห์จากงานประจำเพื่อประกอบการเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ      
Google Tools เพื่อการพัฒนางาน อบรม Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (อบรมออนไลน์) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน  
ภาวะผู้นำกับความกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่  อบรมเรื่องภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (อบรมออนไลน์) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้้รับความรู้เกี่ยวกับการภาวะความเป็นผู้นำ และการมีความรับชอบต่อหน้าที่ สามารถนำมาปฏิบัติงานในองค์กรได้  
การสื่อสารและการประสานงาน ได้อบรมเรื่องการสื่อสารและการประสานงาน (อบรมออนไลน์) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การสื่อสาร และการประสานงาน สามามรถนำมาปฏิบัติงานได้จริง 04/04/2565
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไรนำพาองค์กรให้มีความสุข และการจัดทำผลงาน R2R รวมทั้งได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไรนำพาองค์กรให้มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ และการจัดทำผลงาน R2R รวมทั้งได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ   สามารถเอาความรู้จากการอบรม มาใช้กับชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัวและผู้อื่นได้  
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่น ๆ ร่วมเสนอคุ่มือการปฏิบัติงาน และรับฟังคำแนะนำ นายปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ   12/06/2563
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่น ๆ รับฟังบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดย นายปภาณภณ ปภังกรภู่รินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถนำความรู้จากากรอบรมการจัดทำคู่มือ นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของตนเอง และถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่สนใจในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  
การใช้งานฐานข้อมูล ESCO  ได้อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ESCO สามารถใช้งานฐานมูลได้ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้สนใจหรือบุคลากรในหน่วยงานได้  
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Transform the way of teaching - Educator   สามารถใช้งาน Office 365 และถ่ายทอดกับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้สนใจได้  
soft ware เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน   สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิงานได้จริง และสามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร" 1.รับฟังบรรยายเรื่อง การเขียนเอกสารราชการ "หนังสือภายนอก" "หนังสือภายใน" โดย อาจารย์นวพร คำเมือง 2.รับฟังบรรายายเรื่อง "การเขียนบันทึกต่อเนื่องและการเกษียนหนังสือ" "การเขียนรายงานการประชุม" "การเขียนหนังสือราชการ" และ "การกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ"โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ชนิกา พรหมมาศ 3. รับฟังบรรยาย เรื่อง "การเขียนภาระงาน" โดย นางสาวจริยา ทิพย์หทัย 4. รับฟังบรรยาย เรื่อง "การเขียนเบิกจ่ายไปราชการ" "การเขียนเสนออนุมัติโครงการกิจกรรม และการเขียนรายงานสรุปโครงการกิจกรรมภายในหน่วยงาน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร ได้รับความรู้ และสามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง 01/04/2565
โครงการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” การประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการนำเสนอผลงานการวิจัยสหวิทยาการ (Interdisciplinary Conference) ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย (แบบโปสเตอร์) เรื่อง การใช้ และความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ trainreport_000823_33.pdf ได้รับใบประกาศนียบัตร การนำเสนอผลงานบทความวิจัย (แบบโปสเตอร์) เรื่อง การใช้ และความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  27/11/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน “การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
อบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานของศูนย์วิทยบริการ   ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานของหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อสามารถนับมาพัฒนางานในส่วนของศูนย์วิทยบริการ   
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด   ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน Books Fair เพื่อเป็นแนวทางในการนำมา ประกอบการจัดงานของสำนัก ฯ ในลำดับต่อไป  
อบรมโครงการ “การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน    ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย ได้ความรู้การทำคู่มือปฏิบัติงานของตนเอง  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ร   ๑. ทราบและเข้าใจถึงผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒. รับทราบและเข้าใจถึงผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓. รับทราบและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการยริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด   1. ได้รู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ได้รู้เกียวกับการบริหารจึดการและการให้บริการห้องสมุด  
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปอ้งกันโรคจากการทำงานออฟฟิตซินโดรม   เพื่อให้สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้มีแนวทางอย่างเหมาะสมตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เอื้อต่อการทำงานและป้องกันการเจ็บป่วย   
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว   1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการก้าวสู่เป็นห้องสมุดคาร์นอนนิวทรัล และการจัดการข้อมูลในเครือข่ายห้องสมุดสีเชียว และตารางการจัดเก็บข้อมูล โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. การบริหารจัดการช้อมูลห้องสมุดสีเขียว จากประสบการณ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอาจารย์ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร 4. Green Office และการจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการลดปริมาณขยะในห้องสมุดสีเขียว โดยดร.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. การบริหารจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและของบุคคล โดยคุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจึดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาาชน)  
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการศึกษาดูงาน   1. ได้ความรู้ด้านระบบการบริหารคุณภาพตามการรับรองมาตรฐาน ISO 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์ในการจัดทำมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานเอกสารการจัดทำมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO  
อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   สามารถเรียนรู้ และเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในภารสื่อสารได้มากขึ้น และใช้ได้อย่างถูกต้อง  
อบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ ALIST   ได้ใช้งานระบบ ทราบถึงปัญหา และการแก้ไขให้ถูกต้อง  
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU-MIS) สำหรับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   สามารถเข้าใช้ และแก้ไขข้อมูลในระบบ MIS ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง   
อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)   ได้เรียนรู้ เข้าใจการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)   
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ แก่ชุมชนแบบบูรณาการ   มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้  
ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี้ จอมเทียน พัทยา      
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alist) ครั้งที่ ๖ “Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Users Coference”    ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ผู้พัฒนาระบบได้ทราบถึงปัญหา และนำมาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
เข้าร่วมอบรม และแนะนำเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการห้องสมุด   ได้จัดอบรมวิชาการความรู้สารสนเทศและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการห้องสมุดให้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียนจากโรงเรียน   
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ      
ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      
ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและสถาปัตยกรรมประเทศไทย      
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย ประเทศมาเลเซีย      
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี       
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา       
อบรมการออกแบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 & Adobe Dreamweaver CS3 .      
อบรมการออกแบบและพัฒนา เว็บมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe FLASH CS3       
อบรมการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล โดยใช้ Greenstone มาประยุกต์ (โอเพ่นซอร์ส)      
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       
ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี      
การบริหารจัดการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี       
การดำเนินงานห้องสมุด ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) บางนา กรุงเทพฯ และสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
การบริหารจัดการสารสนเทศ และงานห้องสมุด หอสมุดกลาง (ปรีดี พนมยงค์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง