กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
27/03/256026/03/2564ผู้อำนวยการ ครบวาระ
15/03/254514/03/2548หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ ครบวาระ
01/04/254715/03/2549หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ ครบวาระ
01/06/254931/05/2552รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ครบวาระ
15/08/255231/07/2555รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ครบวาระ
27/11/255615/12/2559รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ครบวาระ
27/03/256426/03/2568ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต Computer ScienceมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2547วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
ปริญญาตรี2537วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่38 (38th WUNCA)      
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต      
เทคโนโลยีทางการศึกษา      
Education ICT Forum 2018      
กลยุธดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล      
การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0      
Smart Network for Education      
EduTech Tomorrow by Lannacom      
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่35 (35th WUNCA)      
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17