กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  เกษียณ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2549ศป.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีThailand
ปริญญาตรี2539ค.บ.(อุุตสาหกรรมศิลป์) 3D Animation/Digital EffectsสถาบันราชภัฎกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2536กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)กศ.ม (อุตสาหกรรมศึกษา)อุตสาหกรรมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานประเทศสัดส่วนการทำงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวารสารระดับชาติไทย100ผู้แต่งหลักนายไพฑูรย์ ทองทรัพย์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000267 กากมะพร้าวเหลือทิ้งจากการประกอบอาหาร สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000240 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไผ่เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการ
R000000232 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้บนเฟรมผ้าใบ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล