กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววรรณี คณฑา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  ค.บ. (การประถมศึกษา)Dental Public Healthสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน ออฟฟิต ซินโดรม(office syndrome)      
ร่วมประชุม Pre Assessment Program การติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008      
รับฟังการบรรยาย ระบบการบริหารคุณภาพตามการรับรองมาตรฐาน ISO ณ อาคารบรรณาราชนครินทร์(หอสมุด ชั้น 8)      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 (IT Training) “หลักสูตร การนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับงาน KM”      
ศึกษาดูงานระบบบริหารคุณภาพตามการรับรองมาตรฐาน ISO ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ และเอกชน ในชุมชนเมืองนครสวรรค์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558”      
การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา      
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสูอาเซียน      
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติALIST      
การแนะนำสารสนเทศการใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์      
การจัดการระบบห้องสมุดของหน่วยวิทยบริการ      
การซ่อมและอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์      
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และปฏิบัติงานของบุคลากร