กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายนิรันดร์ มุจรินทร์
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างประจำ
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  พนักงานห้องปฏิบัติการ
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2546ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)การโฆษณาศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)การโฆษณาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล