กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกัญจนพร จันทร์ดำ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดฒศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)      
ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมสึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดศึกษา      
จัดโครงการ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 "หลักสูตรสหกิศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี"      
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)      
การส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่มีได้ทราบถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฏหมายในการปฏิบัติงาน และระเบียบอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  
ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6      
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"      
คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา      
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0      
ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      
อบรมทบทวนภาระงานและกระบวนงาน      
โครงการอบรมทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่มีทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น และวิทยากร นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชียวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนรู้การเขียนแบบประเมินค่าเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทำให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย ได้รับการอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินค่างาน สร้างความเข้าใจในการเขียนแบบประเมินค่างานมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อใช้ขอตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้การได้ไปอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อตัวดิฉันเองอย่างมาก และจะนำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อยากให้หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการอบรมในหัวข้อที่สนใจเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย และเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งงานสายสนับสนุน 
การใช้ Microsoft office 365      
สัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้      
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน work manual รุ่นที่ ๑