กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  บรรณารักษ์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2542ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนผลการดำเินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561" ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  -ได้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทบทวนรูปแบบการเขียนโครงการภายในหน่วยงาน และจัดทำรายงานสรุปโครงการกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในการที่ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะได้ทราบแนวคิด และข้อแสดงความคิดเห็นมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานร่วมกัน และทำให้แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนไปเป็นในแนวทางเดียวกัน - ได้รับความรู้ ในการเขียนโครงการ และจัดทำรายงานสรุปโครงการของ สำนักวิทยบริการฯ ได้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 27/09/2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรหมายถึงประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมจรรยาบรรณ การส่งเสริมมี 2 แนวทางคือ 1. ส่งเสริมให้รางวัล 2. ใช้มาตรการควบคุม 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 2. ช่วยให้เสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญในความประพฤติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3. ให้แนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ต่อผู้ใช้บริการ 4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 18/09/2560
โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรห้องสมุดในศตวรรษที่21 (Library Management in 21st Century Skill) "หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio"  OpenBiblio เป็น Open Source Software ในการจัดบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Library System : ILS) ซึ่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับการทำงานในโมดูลต่างๆ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Cataloging : OPAC) การยืม-คืน (Circulation) และการจัดทำ Label รวมถึงรายงาน (Reports) ติดตั้งและใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก 1. ได้รับความรู้ เรื่อง Software ทางเลือกกับการบริหารจัดการห้องสมุด 2. ได้รับความรู้ในเรื่องของโปรแกรม OpenBiblio มากขึ้น 3. ได้รับความรู้ในการลงโปรแกรม OpenBiblio 4. ได้รับความรู้ โมดูลต่างๆ ใน OpenBiblio 5. ได้รับความรู้ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ใน OpenBiblio มากขึ้น 16/09/2560
โครงการถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ศึกษาดูงานและประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนผลการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้รับฟังขั้นตอนในการเขียนโครงการ การนำเสนอโครงการ และการขออนุมัติโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้รับฟังจากการนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ตามแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละศูนย์ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้รับความรู้ และขั้นตอนในการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น - ทำให้บุคลากรในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง การเขียนโครงการ ของแต่ละกลุ่มงาน และของแต่ละบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ - ได้รับความรู้จากการนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ตามแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละศูนย์ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและแก้ไขในการเขียนโครงการให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 14/09/2560
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ และติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560” - ได้รับฟังขั้นตอนในการเขียนโครงการ การนำเสนอโครงการ และการขออนุมัติโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้รับฟังจากการนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ตามแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละศูนย์ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้รับความรู้ และขั้นตอนในการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น - ทำให้บุคลากรในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง การเขียนโครงการ ของแต่ละกลุ่มงาน และของแต่ละบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ - ได้รับความรู้จากการนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ตามแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละศูนย์ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  06/03/2560
การอบรม “การปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015” การเปลี่ยนแปลงหลัก จาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 - มีการใช้คำว่า "goods and services" แทนคำว่า Product เพื่อให้มีการตีความข้อกำหนดได้ครอบคลุมและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิม - มีสองข้อกำหนดหลักๆที่เพิ่มมาคือ "4.1 Understanding the organization and its context" และ "4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties." การเพิ่มข้อกำหนดนี้ทำให้ข้อกำหนดในเรื่องการวางแผนระบบ QMS มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ - มีข้อกำหนด 4.4.2 Process Approach เพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้กรอบเรื่องการจัดการเชิงระบบเป็นไปอย่างชัดเจน - ข้อกำหนดเรื่องกิจกรรมการป้องกันได้มีการระบุควบรวมในเรื่อง ความเสี่ยงตามข้อ 6.1. ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบที่เป็นการป้องกัน ตามกรอบของ Annex SL Core Text ที่ให้มีการคิดเรื่องความเสี่ยงและมาตรการควบคุมหรือลดผ่านระบบการบริหารคุณภาพ ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ การแนะนำแนวความคิดเรื่อง “ความเสี่ยง” (risk) ในข้อ 6 เรื่องการวางแผน ( Clause 6 : Planning) - คำว่า "document" and "records" ได้ถูกแทนด้วยคำว่า"documented information". โดยการคัดลอกมาจาก Annex SL Appendix 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระ - ข้อกำหนดในเรื่อง "Control of external provision of goods and services" ได้จัดกลุ่มข้อกำหนดควบรวมงานจากภายนอกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ผ่านบริษัทในเครือ หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ข้อกำหนดได้ให้องค์กรทำการระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมทุกกรณี - ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 เป็น 9001 : 2015 เพิ่มมากขึ้น - มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น - ทำให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น  05/03/2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานของศูนย์วิทยบริการ  - ได้เห็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - ได้เห็นการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - ได้เห็นพื้นที่การให้บริการ การจัดภูมิทัศน์ การจัดนิทรรศการต่างๆ และหอจดหมายเหตุ ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน นำมาพัฒนางาน และปรับปรุงงานที่ปฏิบัติได้เพิ่มมากขึ้น - ได้รับความรู้ และมีแนวคิดในการจัดนิทรรศการต่างๆ - ได้รับความรู้ และมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านเพิ่มมากขึ้น - ได้รับความรู้จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น - การพัฒนาบุคลากร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น- ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสนใจที่จะเข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดเพิ่มมากยิ่งขึ้น - ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนางานบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และควรนำเทคโนโลยี ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสารสนเทศ - ควรส่งเสริมให้บุคลากร มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน เพื่อที่จะทำให้ห้องสมุดมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง12/09/2559
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น - เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง - เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในระหว่างการอบรมด้วยกัน - ได้รับความรู้ ในการรับ-ส่ง e-mail ภาษาอังกฤษ - ได้รับความรู้ เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ และป้ายต่างๆ ภาษาอังกฤษ - ได้รับความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ - ได้รับความรู้ ในการแนะนำ หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่ง รายละเอียดหน้าที่ในการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ - ได้รับความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์ในหน่วยงาน และต่างหน่วยงาน- ควรส่งเสริมในหน่วยงานให้มีการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม12/09/2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 5      
โครงการ PSRU BOOK FAIR ประจำปี พ.ศ. 2559      
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2559   ในปัจจุบันสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ โดยใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ที่มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดาย และอย่างหลากหลาย เหมาะแก่การค้นคว้า ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัย รวบรวมสารสนเทศไว้เป็นจำนวนมาก และหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา ฯลฯ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เป็นผู้จัดซื้อให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งได้ใช้ร่วมกัน แต่จากสถิติผู้เข้าใช้บริการพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการน้อยมาก ยังมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวนมากที่ไม่ทราบวิธีการใช้งาน หรือทราบวิธีใช้แต่ยังไม่ลึกซึ้งนัก ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้มีการจัดฝึกอบรม โดยให้บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ฐานข้อมูล -ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global - ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete - ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library - ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library - ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล Web of Science - ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink-Journal - ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management - ได้รับความรู้ และเทคนิค ในการใช้งานฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) - สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปแนะนำ และถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ และผู้ใช้บริการได้มากขึ้น 23/03/2559
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เห็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ได้เห็นการให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ได้เห็นพื้นที่ให้บริการ และการจัดภูมิทัศน์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ได้ทราบข้อมูลขั้นตอนในการจัดหาและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สื่อโสตทัศน์ และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ - ได้เห็นการออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ในงาน CMU BOOK FAIR ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ได้เห็นการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ของงาน CMU BOOK FAIR ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - นำความรู้ในส่วนที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาพัฒนางาน และนำมาปรับปรุงงานที่ได้รับปฏิบัติ และรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น - ได้รับความรู้ และมีแนวคิดในการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ของงาน BOOKS & IT FAIR - ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสนใจที่จะเข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดมากยิ่งขึ้น - ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนางานบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และควรนำเทคโนโลยี ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสารสนเทศ - ควรส่งเสริมให้บุคลากร มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน เพื่อที่จะทำให้ห้องสมุดมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง 23/03/2559
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (WUNCA 32)" 1. จากการรับฟังการบรรยาย เรื่อง Digital Service , Digital Office : everyone can create it Digital Service การนำไอทีมาปรับปรุงงานห้องสมุด ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ เช่น - การยืม-คืนหนังสือ - บริการหนังสือเร่งด่วน - บริการตรวจสอบค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสาร - การบริการด้านทรัพยากร มีการสรุปหนังสือทุกเดือน - VDO Online การยืม VDO ผ่าน server - เก็บสถิติการเข้าออกห้องค้นคว้ากลุ่ม โดยใช้สมาร์ทคาร์ด Digital Office สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน - งานบริการสารสนเทศ - งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ - งานธุรการ - งานการเงินพัสดุ 2. จากการรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Web-based ALIST ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย สำหรับ การใช้งานผ่านเว๊บ http://www.alist.psu.ac.th ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Web-based ALIST ได้มีการพัฒนา Module ไปได้ 3 Module ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน แต่ยังไม่สมบูรณ์ - งานจัดทำรายการสืบค้น (Cataloging) - งานให้บริการยืม-คืน (Circulation)) - งานผู้ดูแลระบบ (System Administration) - นำความรู้ในส่วนที่ได้รับมาพัฒนางาน และนำมาปรับปรุงงานที่ได้รับปฏิบัติ และรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น - ได้รับความรู้จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น  12/09/2559
โครงการ "การจัดการความรู้" เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" การเขียนงานวิจัย การเขียนงานวิจัยแต่ละเรื่อง ผู้วิจัยต้องทราบว่าเมื่อวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการวิจัยที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งการนำผลการวิจัยนำไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับงานวิจัย โดยอาจนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนหรือกำหนดนโยบาย เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานที่ผู้เขียนงานวิจัยได้ทำงาน และปฏิบัติงานจริง ในการเขียนประโยชน์คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา และวัตถุประสงค์การวิจัย ชื่อเรื่องควรกะทัดรัด ชัดเจนเข้าใจง่าย ใช้ภาษาเขียน (ไม่ใช้ภาษาพูด) พยายามใช้คำสำคัญของคำถามงานวิจัย และแสดงประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน การทำคู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความสำคัญกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง 3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน 5. เพื่อให้ผู้บริหารงานตามงานได้ทุกขั้นตอน 6. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 8. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 9. ได้งานที่มีคุณภาพตามกำหนด 10. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 11. แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน 12. บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้ การเขียนงานวิจัย - ได้รับความรู้ และมีแนวคิดในการเขียนงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น - ได้รับความเข้าใจในการเขียนงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน การทำคู่มือปฏิบัติงาน - ได้รับความรู้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น - ได้รับความเข้าใจในการจัดทำคู่มือได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  26/03/2559
สัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในหัวข้อ "ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย"  ประเทศญี่ปุ่นระบบการศึกษาคล้ายๆ กับบ้านเรา เน้นการเรียนรู้แบบการศึกษาตลอดชีวิต ให้เห็นความสำคัญห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จะปฏิรูปการเรียนรู้ การเรียน การสอน ทุกๆ อาชีพ ให้เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับรู้ข่าวสารจากต่างประเทศด้วยตนเอง เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ พัฒนาโดยใช้ ICT ตอบคำถาม คำตอบจะขึ้นที่จอคอมพิวเตอร์ แล้วเอาคำตอบที่ได้ทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกัน Service Organization ทุกหน่วยงานของห้องสมุด คือหน่วยงานบริการ ควรมีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องสมุดอยู่ตลอดเวลา ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดประชาชนในประเทศญี่ปุ่น จะมีกฎหมายห้องสมุด และในมหาวิทยาลัยห้องสมุดจะต้องมีระบบห้องสมุดของตนเอง และต้องมีมาตรฐาน การจัดทำห้องสมุดต้องมีปรัชญา ห้องสมุดต้องทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดเวลา ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดไม่ใช่นับสถิติแต่ผู้เข้าใช้เฉพาะการเข้า-ออก แต่ผู้ใช้บริการต้องใช้งานบริการจริงๆ เช่นบริการ Database และ e-Book ให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาทิ ทางเว๊บไซด์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดในโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นจะเน้นส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน และการจัดนิทรรศการในห้องสมุดจะจัดตามเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น การจัดห้องสมุด ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ จะเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพราะในประเทศญี่ปุ่น มีป่าไม้เป็นจำนวนมาก 1. ได้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานสารสนเทศในเชิงรุก 2. ได้เห็นการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานห้องสมุด เพื่อจะเอื้อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยาการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 3. ได้เปิดกว้างทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ได้เห็นห้องสมุดจากสถาบันอื่นๆ มีการพัฒนางานที่ทำให้เห็นว่าห้องสมุดเป็นมากกว่าห้องสมุดแต่เป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้ ที่ทางห้องสมุดได้มีการนำมาจัดองค์ความรู้ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง 4. มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มมากขึ้น 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาประยุกต์และพัฒนางานของห้องสมุดในหน่วยงานได้มากขึ้น1. ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสนใจที่จะเข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 2. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนางานบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และควรนำเทคโโลยี ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสารสนเทศ 3. ควรส่งเสริมให้บุคลากร มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะทำให้ห้องสมุดพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง23/03/2559
การประชุมวิชาการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 "คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่" การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (ด้วยกิจกรรม QCC) - ความจำเป็นในการสร้าง "วัฒนธรรมบริการ" - ความหมายของคำว่า Service ตามมาตรฐานสากล ISO 9000 - องค์ประกอบสำคัญของการบริการ - ทำความรู้จัก วงจรบริการ (Service Cycle) - ปัญหาที่พบบ่อยในองค์กรบริการ - ความสัมพันธ์ของลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน - เป้าหมายสำคัญ 2 จุด ในการควบคุมคุณภาพ ของ งานบริการ - กระบวนการแก้ไขปัญหาของ TQM - กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC (Quality Control Cycle) เป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยค้นหาจุดอ่อน (โอกาส) และหาสาเหตุแล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรม QCC 1. จัดตั้งกลุ่ม และค้นหาหัวข้อปัญหา 2. สำรวจสภาพปัจจุบัน 3. วางแผนกิจกรรม 4. วิเคราะห์สาเหตุ 5. กำหนดแผนการแก้ไข และดำเนินการตามแผน 6. ตรวจสอบผล 7. กำหนดมาตรฐาน/จัดทำรายงาน 1. ได้พัฒนาทักษะการทำงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดหรือการจัดการความรู้ 2. ได้รู้จักเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนากิจกรรมหรือการบริหารจัดการห้องสมุด 3. ได้เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและการทำงาน 4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ของห้องสมุด 18/09/2558
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559      
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission และฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi  โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกภาษา (ทดลองใช้) ด้วยตนเอง ตัวโปรแกรมมีแบบทดสอบที่มีเนื้อหาครอบคลุม และมีการแบ่งระดับเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีพื้นฐานทางภาษาที่ต่างกัน และยังสามารถสร้างกรุ๊ปเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วยซึ่งสามารถใช้งานได้หลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปแล็ต โน้ตบุุ๊ค คอมพิวเตอร์ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สารมารถเข้าใช้งานผ่าน http://accessenglishnow.com ด้วยเบราเวอร์ Google Chrome ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi (บินยูมิ) เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอแบบออนไลน์ด้วยตนเอง เป็นแหล่งรวบรวมคลิปวิดีโอ ภาพ เสียง และเครื่องมือตัดต่อที่ใช้งานง่าย สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอที่น่าสนใจได้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้อย่างไม่จำกัด และส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านhttp://www.binumi.com 1. โปรแกรมฝึกภาษา Access English ได้ให้ความรู้ในการช่วยฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน เพิ่มมากขึ้น 2. ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi (บินยูมิ) เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอแบบออนไลน์ด้วยตนเอง สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน และการนำเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอที่น่าสนใจได้ เพิ่มมากขึ้น 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ และผู้ใช้บริการได้มากขึ้น  17/09/2558
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การเรียนรู้ในโลกดิจิทัลและบทบาทห้องสมุดยุคใหม่"      
โครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด      
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการป้องกันโรคจากการทำงาน ออฟฟิศ ซินโดรม      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตราฐานสากล ISO 9001 : 2008"   ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตราฐานสากล ISO 9001 : 2008 เพิ่มมากขึ้น  
อบรมการใช้ Open Source Freeware ในการจัดการสารสนเทศ   ได้รับความรู้การใช้งาน Open Source Freeware ในการจัดการสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น  
อบรมหลักสูตรเทคนิคการทำงานด้วย Microsofe Office 2010 อย่างมืออาชีพ   ได้รับความรู้ และเทคนิคการทำงานด้วย Microsofe Office 2010 เพิ่มมากขึ้น  
การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 4 ฐานข้อมูล   - ได้รับความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOURNALS(EM175) - ได้รับความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูล - ได้รับความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูล - ได้รับความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูล   
โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 "CREATIVE LIBRARY"   - ทำให้เห็นการพัฒนาของห้องสมุดต่างๆ ในเครือข่าย PULINET ที่ได้มีการพัฒนาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง - ได้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานสารสนเทศในเชิงรุก - ได้เห็นการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานห้องสมุด เพื่อจะเอื้อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยาการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว - ได้เปิดกว้างทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ได้เห็นห้องสมุดจากสถาบันอื่นๆ มีการพัฒนางานและมุมานะทำงาน ที่ทำใหเห็นว่าห้องสมุดเป็นมากกว่าห้องสมุดแต่เป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้ ที่ทางห้องสมุดได้มีการนำมาจัดองค์ความรู้ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง เช่น การจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม บริการห้องสมุดสู่ชุมชน หรืออาหารพื้นบ้านล้านนา : จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และห้องสมุด 24 ชั่วโมง เป็นต้น- ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสนใจที่จะเข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดมากยิ่งขึ้น - ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนางานบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และควรนำเทคโนโลยี ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสารสนเทศ - ควรส่งเสริมให้บุคลากร มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะทำให้ห้องสมุดพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง 23/03/2559
โครงการศึกษาดูงาน "พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร"   ได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานที่ปฏิบัติได้มากกขึ้น  
โครงการศึกษาดูงาน "พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร"   1. ได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง และพัฒนางานห้องสมุด ได้มากขึ้น 2. นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติได้มากขึ้น  
ศึกษาดูงาน "พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร"   1. ได้นำการศึกษาดูงานมาพัฒนาและปรับปรุงในส่วนงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 2. ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และได้ความรู้จากกลุ่มงานต่างๆ ด้านการพัฒนางานในแต่ละกลุ่มงาน 15/11/2556
หลักสูตร : การออกแบบและพัฒนาเว๊บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop&Dreamweaver CS3   ได้รับความรู้ในปฏิบัติการออกแบบต่างๆ ในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop&Dreamweaver CS3 เพิ่มมากขึ้น  
หลักสูตร : การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล โดยใช้ Greenstone มาประยุกต์   1. สามาถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานที่ปฏิบัติได้ 2. นำความรู้ที่ได้รับมาแนะนำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้   
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๐ มีผู้เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างมากมายในหลายสถาบัน ได้เห็นงานมีการออกร้านนำเสนอขาย จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และอุปกรณ์สำนักงาน อย่างมากมาย ได้รับความรู้จากการไปประชุม การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๐ (Wanca ครั้งที่ ๒๐) ได้เห็นการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานของห้องสมุดได้  
หลักสูตร : การใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัย   1. ได้รับความรู้ในการใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์แต่ละฐานเพิ่มมากขึ้น 2. นำความรู้ที่ไดรับ ไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ และผู้ใช้บริการได้มากขึ้น   
โครงการศึกษาดูงาน "พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากร"   นำส่วนที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนา และปรับปรุง งานที่ได้ปฏิบัติ และรับผิดชอบได้มากขึ้น  
การอบรม MARC 21 สำหรับลงรายการหนังสือ   1. ไดรับความรู้ความเข้าใจในหลักการลงรายการหนังสือตามมาตรฐาน MARC 21 เพิ่มมากขึ้น 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    นำส่วนที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนา และปรับปรุง งานที่ได้ปฏิบัติ และรับผิดชอบได้มากขึ้น