กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายชยันต์ นันทวงศ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
27/03/256020/06/2560หัวหน้าสำนักงาน ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2561ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์Computer ScienceมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2553วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2548วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2547ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูElementary EducationมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
Advance Programing and Workshop IOT      
การพัฒนางานวิจัยด้าน Augmented Reality สู่การทำผลงานวิชาการ      
โครงการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
การสร้างนวัตกรรมด้วย IoT (Internet of Things)      
Data Analytics with Pentaho BI, R, Weka, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science หลักสูตรที่ 1 Pentaho BI Basic