กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิมรา ทองแสง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)สิ่งแวดล้อมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิตศษ.บ.(สุขศึกษา)สุขศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล