กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวีระศักดิ์ ศรีผง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด       
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด       
บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล      
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559      
การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานขอลบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558      
เพื่อแนะนำการจัดเก็บรายการทรัพยากรสารสนเทศลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดตามมาตรฐานการลงรายการ      
โครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008      
โครงการบริการวิชาการแก่แบบบูรณาการชุมชน      
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ      
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา      
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่บุคลากร กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST      
การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง      
อบรมการใช้ระบบ NSRU MIS      
เพื่อให้บริการชุมชน แนะนำการจัดวางระบบงานห้องสมุดของหน่วยวิทยบริการฯ ณ สถานที่จริง      
การซ่อมและอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์