กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2540ศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)Business Adminisatration (Business Computer)สถาบันราชภัฎสวนสุนันทาThailand
ปริญญาโท2550บธ.ม.การบริหารธุรกิจBusiness AdministrationมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและพัสดุ      
โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์