กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายพิเชษฐ อยู่เย็น
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2548วิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2545ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสาขางานอุตฯช่างเทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35      
การประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7      
การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34      
โครงการ “การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย”      
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนฯ และผลการดำเนินงาน       
โครงการ "การจัดการความรู้ 1 กลุ่มงาน 1 องค์ความรู้ " ศูนย์วิทยบริการ       
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา       
โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน "Office Syndrome"       
ร่วมประชุม Pre Assessment Program การติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008      
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1       
ศึกษาดูงานระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)       
การประชุม/สัมมนา โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง ครั้งที่ ๔       
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรม ๕ ส.      
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์       
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพองค์กร และการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008"       
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม      
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ ม.ราชภัฏลำปาง       
การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย ประเทศมาเลเซีย      
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร       
การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ