กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2544ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)พัฒนาชุมชนสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาโท2556รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย(Human Subject Protection - Standard Course)      
การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21(Library Management in 21 Century Skill)      
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ(NAkhon Sawan Rajabhat University Management Information Aystem : NSRU MIS)ในส่วนระบบงานวิจัย      
การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21 Century Skill)      
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศ ครั้งที่ 4      
การคัดเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศ      
ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559      
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น      
โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน "Office Syndrome"       
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1       
พิธีส่งมอบบริการ e-library shelf (e-magazines)       
การแนะนำการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิธีการเข้าใช้งานMAILและการใช้ระบบMISของมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 29/01/2557