กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2545บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจ (การตลาด)สถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 1) เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 2) เกิดกระบวนการสื่อสาร การประสานงาน และสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกัน 3) เกิดการยอมรับแนวนโยบาย และร่วมพัฒนา ผลักดันให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน  
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1) เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2) เกิดกระบวนการสื่อสาร การประสานงาน และสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกัน 3) เกิดการยอมรับแนวนโยบาย และร่วมพัฒนา ผลักดันให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการดำเนินงานของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน” ได้รับความรู้และได้ร่วมรับฟังการวิพากษ์การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและเพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชกัฎนครสวรรค์ต่อไป ได้รับถึงกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 2. การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้สามารถนำวิทยาการด้านนคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3.เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน 2. มีทักษะการใช้งานซอฟท์แวร์ฯ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Smart Sign on โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)  1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง และเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง และเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การอบรม เรื่อง "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น"-1. ได้รับความรู้ความรู้ ความเข้าใจ 2. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 1. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎระเบียบภายในหน่วยงาน 2. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่องาน 3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น งานด้านการเงิน-02/03/2562
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet)-1. มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง และเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 2. มีความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง และเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ-02/03/2562
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น (R2R) 1. มีแนวทางในทางในการจัดทำผลงานด้านการวิจัย 2. ศึกษาวิธีการทำงานให้เป็นและระบบ 3. นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 2. นำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง -02/03/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)" -ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น มีความรู้เพิ่มมากขึ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) และทราบถึงกระบวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงาน-02/03/2562
แนวทางปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีหลัการและเหตุผล ดังนี้ 1. การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 3. คำนึงถึงวัตถุประส่งค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจ่ายเงิน 4. เน้นการวางแผนและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 6. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส 7. สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน 1. แนวทางการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. สามารภนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 3. ตระหนักถึงการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถนำมาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อองค์กร-02/03/2562
ระบบบริหารงานบุคคล (MIS)-มีความรู้เข้าใจในการในระบบบริหารงานบุคคล 1. ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 2. สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถนำไปเฟยแพร่ได้อย่างถูกต้อง- 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560-เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ได้รับความด้านการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -มีแนวทางในการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น -นำมาเผบแพร่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ-นำความรู้ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ -ได้รับความรู้ -สามารถนำใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบ -สามารถนำมาเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง  
การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการกำกับติดตามการประกันคุณพการศึกษา--มีแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน -ได้รับความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน - มีแนวทางให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน -สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง- 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ไม่มี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีหลัการและเหตุผล ดังนี้ 1. การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 3. คำนึงถึงวัตถุประส่งค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจ่ายเงิน 4. เน้นการวางแผนและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 6. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส 7. สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน 1. แนวทางการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. สามารภนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 3. ตระหนักถึงการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถนำมาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อองค์กรไม่มี22/06/2560
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”   ได้รับความรู้  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี-- -- 
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี-ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน    
อบรมติดตามการใช้โปรแกรมระบบการรับส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน-เพื่อระดมความคิดเห็นและสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกหน่วยงาน ได้รับประโชยน์จากการอบรมเพือ่นำมาปฏิบัติได้อย่างมรประสิทธิภาพ- 
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทความวิจัยฯ-ได้รับความรู้และแนวทางการทำวิจัย ได้รับประโยชน์จากการรับฟังและสามารถนำมาปฏิบัติได้- 
Microsoft Future Education Tool @NSRU-ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ- 
โครงการเตรียมครามพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1-1. ได้รับความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 2. พัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ 1. ได้รับความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 2. พัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษดียยิ่งขึ้น 3. สามารถนำความรุ้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 04/07/2559
การใช้โปรแกรมระบบการรับส่งเรื่องเบิกจ่ายเงิน-1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุม ติดตามเรื่องเบิกจ่ายเงิน 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุม ติดตามเรื่องเบิกจ่ายเงิน   
การศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุดการศึกษาดูงานในบางกลุ่มงานไม่ตรงกับภาระงานของกลุ่มงานที่ปฏิบัติได้เห็นรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้การทำงานที่มีระบบงานที่ชัดเจน trainreport_000535_37.pdf ได้เห็นรูปแบบการจัดงาน Books & IT Fair ที่มีการนำเสนอกิจกรรมหลากหลาย เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากควรนำรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ได้ไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อเป็นจุดเด่นให้การชักชวนให้มีจำนวนผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้น 
การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2013 ขั้นสูง และการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ขั้นสูง-ได้รับความรู้จากการอบรมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแนวทางในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง trainreport_000535_38.pdf -ได้รับความรู้มากขึ้น - มีแนวทางในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง - รู้เทคนิคต่างๆ เพิ่มขึ้น - สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ได้อย่างถูกต้อง- 
เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) (Excel)หลักสูตรการอบรม มีเมนูการใช้งานที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้หาเมนูในการทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Office (Excel) 2013 ค่อนข้างยากได้ความรู้จากการเข้าอบรม และสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง trainreport_000535_36.pdf ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้าอบรมเพิ่มเติม 1. ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย แล้วโปรแกรมที่อบรมมีเมนูเกี่ยวกับการใช้งานค่อนข้างเยอะมาก ทำให้จำได้ไม่หมด และควรนำมาใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการอบรม22/03/2559
โครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และเป็นการช่วยทำให้หน่วยงานราชการมีงานวิจัยที่จะนำมาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพทำงานให้สูงขึ้นในอีกทางหนึ่งด้วย trainreport_000535_35.pdf f ผู้เข้าอบรมโครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงา วิจัยในการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับตำแหน่งชำนาญพิเศษได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ "หัวข้อ รู้จักก่อนใช้ e-market และ e-bidding"-ได้รัยความรู้และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน trainreport_000535_30.pdf 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น 2.มีแนวทางและและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านระบบ (e-GP) ระยะที่ 3 จัดทำให้เป็นไปในรูปแบบแนวกัน 3. ได้รับทราบถึงระบบและระเบียบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง1. การจัดอบรมมีประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่ต้องใช้ระบ (e-GP) ระยะที่ 3 เป็นอย่างมาก 2. ควรมีการจัดอบรมให้กับหน่วยงานราชการเพิ่มเติม 3. ควรมีการอบรมให้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจมายิ่งขึ้น22/09/2558
ประชุมเชิปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559-ได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏฺิบัติการ "การทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559" โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ทำให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปี 2558 และจัดทำแผนดำเนินงานของปี 2559 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้มีส่วนร่วมในการสแสดงความคิดเห็น ไปถึงได้เรียนรุ้จักความสามัคคี การทำงานเป็นทีม trainreport_000535_31.pdf 1. ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปี 2558 ว่ามีการดำเนินที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหรือไม่ และควรปรับปรุงในเรื่องใด 2. สามารถนำไปปรับในการจัดทำแผนดำเนินงานของปี 2559 ต่อไป 22/09/2558
การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คร้ังที่ ๖ "เวียงละกอนเกมส์"-1. ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยฯ 2. ได้รับความสามัคคี 3. ได้เรียนเรียนรู้เพื่อนใหม่ ๆ 4. ฝึกทักษะในการเล่นกีฬา 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง trainreport_000535_34.pdf 1. เกิดความสามัคคี 2. ได้รับการเรียนเพื่อนต่างหมาวิทยาลัยรู้ใหม่ๆ 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง 4. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 5. นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ มาปรับใช้ได้อย่างดี -23/09/2558
โครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ-ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎเกณฑ์ในการจัดทำเอกสารการเข้าสู่ตำแหน่ง1. ได้รับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำผลงานในการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง 2. ทราบถึงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการได้มาในการเลืื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง 1. ได้แนวทางจัในการนำไปใช้ได้จริง 2. ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 22/09/2558
ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงราย- ในเบื้องต้นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการความเสี่ยงที่ชัดเจน1. ได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏฺิบัติการ "การทบทวนความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558" 2. ได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของการจัดแผนฯ 1. มีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาวะความเสี่ยงของงาน 2. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 3. ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -22/09/2558
ป้องกันโรคจากการท างาน ออฟฟิศ ซินโดรม (office syndrome)-1. มีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยในการปฏิบัติงาน 2. มีแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติตนในการทำงานอย่างถูกสุขลักษณะมากขึ้น 3. เพื่อลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะทำงาน 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อการทำงานให้มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ trainreport_000535_32.pdf 1. มีสุขภาพที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข 2. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้เหมาะสมในที่ทำงานเพื่อกัน การเจ็บป่วย-อยากให้จัดกิจกรรมเป็นประจำปีงบประมาณต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองให้การทำงานต่อไป22/09/2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ- ระบบยังไม่สมบูรณ์ในการทำงาน ยังมีข้อบกพร่องในส่วนของขั้นตอนการทำงาน1. ได้รับแนวทางการทำงานเกี่ยวกับระบบบัญชี 3 มิติ 2. ได้เรียนรู้ระบบการทำงานอย่างถูกวิธี 3. มีแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบระบบบัญชี 3 มิติ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี 3 มิติ 2. สามารถมามาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี1. อยากให้ทางบริษัทแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบที่ไม่ตรงกับการทำงานจริง 2. ระบบเข้าใจยาก22/09/2558
เตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008-1. เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ 2. การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางที่ตรวจสอบได้ ชัดเจนมากขึ้น 1. มีวิธีการปฏิบัติงายทที่ถูกต้อง เป็นขึ้นตอน ทราบถึงที่มาได้ 2. มีระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนเพราะมีตัวกำหนด 3. นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 22/09/2558
เตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008-ตัวชี้วัดของแต่ละภาระงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -ขั้นตอนการตรวจติดตามมีแบบฟอร์มที่ซับซ้อน ทำให้ไม่เข้าใจในการดำเนินการตรวจติดตามเท่าที่ควร - ระยะเวลาในการประชุมมีเวลาจำกัดเกินไป  trainreport_000535_26.pdf ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการตรวจติดตามในเบื้องต้น และ- ควรมีการประชุมคณะผู้ตรวจติดตามเพื่อให้มีขั้นตอนและกระบวนการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพ ก่อนตรวจประเมินจริง - ควรมีการปรับแก้ไขในส่วนของตัวชี้วัด (KPI) ที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน22/09/2558
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ-1. ได้ทราบถึงระบบบของสำนักนายกรัฐมนตรี ในด้านของการเบิกจ่ายเงิน 2. นำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 3. ลดความผิดพลาดในการทำงาน 1. เข้าใจระเบียบมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. ได้รับความรู้เพิ่มเติม 3. สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ-22/09/2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฯ-มีแนวทางในการบริการจัดการด้านการปฏิบัติงาน รับทราบถึงกระบวนการการทำทำงาน ขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการ สาามารถนำมาปฏิบัติและใช้ได้จริงในการปกิบัติงาน-22/09/2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ-1. ได้รับความรู้จากการอบรม เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน - การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ - การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานและการประชุม 2. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ และมีการร่วมตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ วิทยากรโดย นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดนครสวรรค์ ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณกวิตา เค้าศรีวงษ์ และคุณสมัย ประสาทเขตการ นักวิชาการการเงินและบัญชี มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม trainreport_000535_33.pdf 1. ได้รับทราบถึงระเบียบในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม 2. ได้ทราบถึงระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์ในการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง-22/09/2558
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน-การอบรมโครงการ Entering into the ASEAN Community จัดว่าเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซ็ยน เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อประเทศเพื่อบ้าน trainreport_000535_23.pdf 1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพิ่มขึ้น 2. มีทักษะในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น 3. สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเกิดปัญหาเฉพาะหน้า-22/09/2558
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ Ed. PEx -นำมาประยุกต์ใช้ได้ในด้านของการประกันคุณภาพ trainreport_000535_24.pdf - ได้รับประโยชน์จากอบรม และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ 22/09/2558
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้เพื่อทบทวนและดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยง ความจำเป็นของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยง และมีการป้องกันที่ดี trainreport_000535_1.pdf ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามแบบฟอร์มเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการมุ่งสู่การรับรอง “มาตรฐาน ๙๐๐๑”   มีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 22/09/2558
ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากร ณ ประเทศเวียดนาม      
ศึกษาดูงาน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน สกอ. และฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา      
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผลิตภัณฑ์แก้วเพนส์ลาย”      
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผลิตภัณฑ์ไหมพรมด้วยวิธี Magic Knitting Block”      
อบรมการใช้ระบบงานงบประมาณของบัญชี ๓ มิติ      
อบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานพัสดุ”      
ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ       
ศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร”       
ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๒”      
ศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลกร”      
ศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธ์ในการบริหารพัสดุให้สอบคล้องกับการสถานการณ์ปัจจุบัน”      
สัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุ เรื่อง “การบริหารพัสดุกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และความห่วงใยของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี”       
ดำเนินงานเกี่ยวเกี่ยวกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน “พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบมหาลิทยาลัย”