กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวขนิษฐา พวงมณีนาค
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  ศษ.ม.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช.      
หลักสูตร"แนวทางบริหารความเสี่ยงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"      
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ