กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มัธยมศึกษาตอนปลายวิทย์-คณิตAccounting-AuditingโรงเรียนลาดยาววิทยาคมThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ      
VR app Deloverment      
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อและผลิตสื่อวีดีโอด้วย Adobe Premiea & After Effect      
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน      
ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 2554      
นักศึกษากับการประกันคุณภาพ      
การเขียนโครงการตามหลัก PDCA