กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางกัญญ์ชพร จันติวงค์
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างประจำ
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตค.บ.(ภาษาอังกฤษ)Islamic Lawสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการ การส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น"      
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเข้าไทยแลนด์ 4.0