กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพรทิพย์ ไพรสิงห์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2547ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2544ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมทั่วไปประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคหกรรมศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล