กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายพิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
16/03/255615/03/2560คณบดี ครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2554รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2539รัฐประศาสนศาสตร์ M.A. (Public Administration) การบริหารรัฐกิจMadras christian collegeIndia
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล