กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2546วิทยาศาสตร์บัณฑิตวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
กิจกรรม“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘คนพัสดุ’ ครั้งที่ 17 โดยชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ" ในงานหน้าที่บางงานอาจไม่ตรงกรอบมาตรฐานตำแหน่ง กพอ.- ได้รับความรู้เบื้องต้นในการตจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - รู้จักองค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงานว่ามีอะไรบ้าง - ทราบเทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - รู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน -นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาทำคู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 15/08/2562
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Smart Library to Smart Society" การสัมมนา หัวข้อเรื่อง "Smart Library to Smart Society" ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสังคมดิจิทัลที่มีเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายและรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรห้องสมุดมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการเอกสารดิจิทัลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในพัฒนาองค์กรห้องสมุดในอนาคตที่ยั่งยืน - ได้รับความรู้และความรู้เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีทั้งภายในภายนอกที่มีต่อองคก์รสารสนเทศห้องสมุด - ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ และบริการในองค์กรสารสนเทศห้องสมุดใหัทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี - ได้รับความรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารดิจิทัล   
อบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Space การออกแบบห้องสมุดให้มีชีวิต ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ "การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องสมุด " และ "Creative Space การออกแบบห้องสมุดให้มีชีวติ" มีไอเดียในการออกแบบและจัดมุมการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และการออกแบบห้องสมุดให้มีชีวติ มีความจำเป็นต้องศึกษาความต้องการของผู้เข้าใจห้องสมุด ว่าต้องการห้องสมุดแบบใหม่อย่างไร   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 -ได้รับความรู้เกี่ยวกับ "การวางแผนยุทธศาสตร์ และปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา" -ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำนักวิทยบริการฯกำลังเผชิญอยู่เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ -สรุปผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561-2564    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์และทบทวนสภาพแวดล้อม SWOT Analysis ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 -สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทราบและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562  
การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่ 4 การจัดอบรมองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าวงๆ ดังนี้ 1.ห้องสมุดและประวัติสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 2.งานเทคนิคห้องสมุด 3.งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด 4.งานเทคโนโลยีห้องสมุด 5.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ และชมห้องสมุดมารวย & พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 6.แนะนำศูนย์เรียนรู้ตลาดทุนไทย trainreport_000316_19.pdf สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมยึดเป็นแนวปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้งาน ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ได้แก่ งานเทคนิคห้องสมุด เช่น การคัดเลือก จัดหา จัดซื้อทรัพยากร การสำรวจทรัพยากร และการจำหน่ายทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 02/09/2561
การบรรยายและเสาวนา เรื่อง Smart Library : การบริการห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 1. Smart Library การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 2. นวัตกรรมและแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล 3. Smart Library แนวคิดและความท้าทายในการออกแบบและการให้บริการ มีแนวความคิดเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุดในปัจจุบันควรต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ตรงตามความต้องการ "ของผู้เข้าใช้บริการ" หรือ นักศึกษา ให้มากขึ้นและให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป และควรลดกฎระเบียบบ้างข้อที่ทำให้ ผู้เข้าใช้บริการ หรือ นักศึกษาไม่อยากเข้าห้องสมุด และควรเพิ่มการให้บริการต่างๆ อาทิเช่น บริการสายชาร์ทแบต Power ฺBank บริการยืมร่ม บริการจำหน่ายขนมเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยจัดโซนให้เหมาะสมกับผู้เข้าใช้บริการทุกเพศทุกวัย 01/09/2561
โครงการ "การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน" ได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ดังนี้ 1.การใช้งาน G Suite และการใช้งาน Gmail Google Calender 2.การใช้ Clound Storage แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ Google Drive และ One Drive 3. การสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Form 4.การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม 5.พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 6.จัดการระบบเงื่อนไขของการทำงานในตรารางที่หนึ่งด้วย IF/Nested-IF/AND/OR 7.จัดการฟังก์ชันการอ้างอิงข้อมูล ดึงข้อมูลจากตารางด้วย VLookup 8.จัดการการทำงานด้านเวลา และฟังก์ชันกลุ่ม DATE TIME 9.การสรุปข้อมูลด้วยฟังก์ชันกลุ่มสรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไข 10.สรุปผลข้อมูลตารางด้วยการจัดรูปแบบสีสันให้กับค่าในตาราง 11.สร้างและควบคุม Pivot Table/Chart 12.ควบคุมการแสดงผลผ่านการสรุปของ Pivot Table/Chart trainreport_000316_17.pdf มีการใช้งาน G Suite และ การใช้ Clound Storage มากขึ้น - สามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ Google drive และ One Drive - สามารถทำแบบสอบถามออนไลน์ Google Form ได้  01/09/2561
โครงการจัดการความรู้ "เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว"  ได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว และได้เห็นการนำนโยบายมาเป็นแนวปฏิบัติการบริหารงานห้องสมุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 1. นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้สายเชือกผูกติดกับสวิชไฟ เพื่อสะดวกในการเปิด-ปิดไฟ เฉพาะบางจุดที่มีการใช้บริการเท่านั้น 2. มีการใช้แผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนไฟฟ้า 3. มีการจัดเก็บขยะแยกประเภท 4. มีการจัดมุมภูมิทรรศน์สีเขียวอย่างสวยงาม ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินตามแนวนโยบายห้องสมุดสีเขียวมา ดังนี้ 1.จัดซื้อถังขยะแยกประเภท 2.เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมกันในการประหยัดพลังงาน 3.เจ้าหน้าที่ร่วมจัดมุมภูมิทรรศน์สีเขียวตามพื้นที่ในความดูแลของตนเอง  04/09/2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 1. การฝึกอบรมให้ความรู้ในการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง 2.นโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม 3.การใช่้งานและวิธีการเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ Free Wi-Fi และการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 4.Thailand 4.0 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 5. Internet of Things รู้ทันอินเตอร์เน็ตอินเทรนกับชีวิตดิจิทัล - สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ Free wifi โดยผ่าน Mobile Application ได้ - รู้วิธีการใช้งานอินเตอร์ที่อย่างปลอดภัย  
การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับทราบแนวคิดการแก้ ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การปรับวิธีคิด เช่น การยอมรับกับคำพูดที่ว่า "ทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์ เปลี่ยนเป็น ไม่ยอมรับกับคำพูดที่ว่า "ทุจริตไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์" หรือ การนำระบบอุปถัมภ์ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ควรเปลี่ยนเป็น เห็นประโยชน์สาธารณะมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว 2. ต้องแยกประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม ต้องแยกให้ออก ตัวอย่างเช่น เอาวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ในบ้าน เอารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว เอาโทรศัพท์หลวงมาโทรติดต่อธุระส่วนตัว เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่ทำงาน ใช้น้ำปะปาหลวงมาล้างรถส่วนตัว เป็นต้น ควรตระหนักการนำมือถือโทรศัพท์หรือโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาใช้ที่ทำงานและชาร์ทแบทที่ทำงาน   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร" ได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 1. การเขียนเอกสารราชการ 2. การเขียนโครงการ และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 3. การเขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 1. สามารถเขียนบันทึกข้อความได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบหนังสือราชการ การใช้ขึ้นต้น คำลงท้ายที่เหมาะสม และการเขียนเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้ตรงประเด็น กระชับ ชัดเจน 2. สามารถเขียนโครงการและคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถเขียนบรรยายลักษณะงานได้ตรงกับตำแหน่งในสายงาน  08/12/2560
สัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม การสัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญา (ภาพวาด ภาพถ่าย บทเรียน วิดิโอ) มาใช้อย่างถูกต้อง โดยเน้นความร่วมมือประกาศใช้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ไม่มีการละเมิดเพื่อนำไปใช้เพื่อการค้า รวมทัิ้งการพัฒนาเครื่องมือสำหรับร่วมกันพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา โดยผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด (OER : Open Educational Resource) และร่วมกันสร้างสรรค์บทเรียนผ่าน คลังการเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC : Massive Open Online Course) เพื่อบริการให้คุณครูและโรงเรียนต่างๆ ได้สืบค้นที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้วยสัญญาณอนุญาตแบบเปิด (Creative Commons) ที่พร้อมให้นำสื่อดังกล่าวไปใช้งาน สร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญา เราสามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์ ผ่าน MOOC เพื่อเผยแพร่ให้ประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจ รวมทั้งเราสามารถสืบค้นความรู้ต่างๆ ผ่านระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด OER ได้อีกด้วย  
การทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งได้มีส่วนรวมในการทบทวนข้อเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักวิทยบริการฯ 2.ทบทวนสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่มีผลกระทบต่อสำนักวิทยบริการฯ 3.ทบทวนการตั้งค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9 เดือน) 4.ทบทวนรูปแบบการเขียนโครงภายภายในหน่วยงานและการจัดทำรายการสรุปโครงการกิจกรรมของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จากการเข้าร่่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 นั้นทำให้สามารถกำหนดทิศทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง ปรัญชา วิสัยทัศ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามเพื่อบรรลุเป้าหมายกำหนดไว้ในแต่ปีงบประมาณ และนำความรู้ที่ได้จากการทบทวนรูปแบบการเขียนโครงการภายในหน่วยงาน ทำให้สามารถเขียนรายการสรุปโครงการกิจกรรมในรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดภายในหน่วยงาน   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ รวมถึงแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เราสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยสามารถดำเนินการจัดการการเบิกจ่าย การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ การจัดโครงการฝึกอบรม ที่ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานศูนย์วิทยบริการ      
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง      
อบรมโครงการ “การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย”    trainreport_000316_7.pdf    
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) power point      
ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559      
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2 ได้รับการฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษในหัวข้อ - ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อาทิเช่น simple present tense, present continuous tense - Reading and Listenning - Directions เพิ่มทักษะการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 04/09/2557
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศึกษาดูงานประจำปี 2557      
การอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์สำหรับการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Video Studio      
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies)      
การแนะนำสารสนเทศการใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ระบบ NSRU MIS)