กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเคมีChemistryUniversity of Central Texas,U.S.AUnited States of America
ปริญญาเอก2014Doctor of Philosophy Analytical Chemistryไม่ระบุUnited States of America
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)เคมีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีประยุกต์)เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล