กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายไพศาล เครือแสง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  รศ.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)International Transportation ManagementมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานประเทศสัดส่วนการทำงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
เทคนิคการสอนเชิงรุกเรียนรู้ประสบการณ์จาก Shelton College Internationl ประเทศสิงคโปร์วารสารระดับชาติไทย100ผู้แต่งหลักนายไพศาล เครือแสง
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์วารสารระดับชาติไทย100ผู้แต่งหลักนายไพศาล เครือแสง
ประชาธิปไตยวิถีพุทธวารสารระดับนานาชาติกรีซ100ผู้แต่งหลักนายไพศาล เครือแสง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล