กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายศรวณะ แสงสุข
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา(การบริหารธุรกิจ)การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาThailand
ปริญญาโท2554เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจEconomics-Business Economicsมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2545บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจBusiness Adminisatration (General Management)มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2535อุตสาหกรรมศาตรบัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิต)Production Technologyสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล