กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุวิศาล ทับแสง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต Information and Communication Technologyสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)2546มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ระบุไม่ระบุThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39      
การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ eduroam (2nd Generation eduroam-TH)      
IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38      
พร้อมรับมือกฏหมายไซเบอร์ : โซลูชั่นความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับมหาวิทยาลัยฯ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายไซเบอร์ที่ประกาศใช้งานและอยู่ในขั้นตอนการร่างและกำลังจะประกาศใช้ภายในประเทศไทย 2. ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันและโซลูชั่นในการจัดการ (Treat 4.0) จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ได้รับการอัปเดทข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการระบบความปลอดภัยสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับกฏหมายไซเบอร์ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย 29/11/2561
การอภิปราย เรื่อง Campus & NOC Update       
เทคโนโลยีทางด้านการศึกษา Cisco SMB Customer Education & Healthcare Business Workshopภาษาในการสื่อสารและทำความเข้าใจ และการนำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษา เช่น Smart Classroom แต่ก็มีอุปสรรคในการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้งานมหาวิทยาลัย อย่างเช่น เรื่องงบประมาณ และบุคลากร ได้อัปเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา  
The future of Hybrid IT made Simple 1. คุณสมบัติ และการใช้งาน Microsoft Azure 2. อัพเดทเทรนด์ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ของ HPE ในปี 2018 3. กรณีตัวอย่างการใช้งาน Network Firewall และการบริการจัดการการใช้งานระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. อัพเดทเทรนด์ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ของ Fortinet ในปี 2018 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นดังนี้ 1. คุณสมบัติ และการใช้งาน Microsoft Azure 2. อัพเดทเทรนด์ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ของ HPE ในปี 2018 3. กรณีตัวอย่างการใช้งาน Network Firewall และการบริการจัดการการใช้งานระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. อัพเดทเทรนด์ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ของ Fortinet ในปี 2018 29/03/2561
โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เป็นการรับฟังการเผยแพร่ผลงานวิจัยแนวทางวิธีการและความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อมูลสถานะการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร โดยแบ่ง 2 หัวข้อหลักคือ 1. การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และการบูรณาการจัดเก็บเพื่อสะท้อนสถิติสถานนะการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพ 2. การจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยด้านอื้น ๆ เช่น กล้องวงจรปิด หากสามารถนำผลการวิจัยไปใช้งานต่อกับระบบการสือสารภายในประเทศ จะเกิดประโยชน์เช่น 1. การดึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเคอร์ในกรณีเกิดเหตุสามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. กสทช.สามารถดู สถานะ สถิติ ปริมาณการใช้งานเพื่องานด้านบริหาร 3. สามารถบูรณาการใช้งานร่วมกับข้อมูลความปลอดภัยได้ เช่น กล้องวงจรปิด  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 351. ในการเตรียมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37 นั้นยังมีความไม่พร้อมหลายด้านจึงยังไม่สามารถวางแผนงานด้านระบบเครือข่ายได้ 2. การติดตั้งบริการต่าง ๆ ร่วมกับ Uninet ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอยู่   trainreport_000118_8.pdf 1. ได้เห็นภาพรวมในการจัดงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 2. ได้แนวความคิดใหม่จากการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ภายในงาน 31/07/2560
การติดตั้งแม่ข่าย RADIUS สำหรับบริการเครือข่าย eduroamพื้นฐานและการใช้งานเครื่องแม่ข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็น Windows Server จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการ Configuration Linux Serverในส่วนการบรรยายและเอกสารประกอบการอบรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย RADIUS และให้บริการเครือข่าย eduroam ได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหาการบรรยายแต่ยังมีปัญหาด้านการ Configuration อยู่บ้าง  
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่32      
การพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้รองรับ IPv6ความชำนาญการกำหนดค่าอุปกรณ์1.ความเป็นมาของ IPv6 และการทำงานแบบ Dual stack 2.การติดตั้ง FreeBSD ให้รองรับการใช้งาน IPv6 3.การตรวจสอบการใช้งาน IPv6 trainreport_000118_4.pdf 1.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายให้รองรับ IPv6 2.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์เป็นแนวทางการจัดการ IPv6 ในหน่วยงาน  
IPv6 Implementation and Infrastructure IPv6 ยังเป็นเรื่องที่ยาก และไม่คุ้นเคย จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัว และทำความเข้าใจ  trainreport_000118_1.pdf รู้จักกับ IPv6 และแนวทางการนำไปปรับใช้กับองค์กร 08/02/2559
Fast Forward to Digital Economy      
Techonology Update