กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2553วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารAgro-Industry Managementมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ ๒๐ ปี -- -- 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน"-- -- 
อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น"-- -- 
การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8ไม่มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานสำนักงาน เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันไม่มี 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน Job Description" และ "การกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ"ไม่มี1. การเขียนภาระงานให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 2. การเขียนภาระงานตามแบบฟอร์มให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ได้รับความรู้ในการเขียน Job Description   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”ไม่มี1. การเขียนบันทึกข้อความ 2. การใช้คำขึ้นต้น/คำลงท้าย 3. การกำหนดระยะขอบ/บรรทัด 4. การใช้คำพูดที่เป็นทางการ ได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการเขียนหนังสือราชการ โดยสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง  
การสร้าง Infographic สำหรับงานระบบสารสนเทศไม่มีInfographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ( เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน ) และในปัจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Netword ประโยชน์และพลังของ Infographic นั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 1. รู้จักโปรแกรม และวิธีการใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้าง Infographic แบบออนไลน์ 2. เรียนรู้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภท 3. สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันได้เป็นอย่างดีไม่มี 
การบริหารจัดการงานในองค์กรด้วยระบบฯ ARITC One Stop Servicesเวลาในการเข้าร่วมอบรมน้อยเกินไประบบ ARITC One Stop Service เป็นระบบที่พัฒนาสำหรับอำนวยความสะดวกในด้านงานบริการสารสนเทศ พัฒนาโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะละ จังหวัดยะลา 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมไม่มี 
บรรยายพิเศษ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวไม่มีห้องสมุดสีเขียว เกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ เป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 หอสมุดฯ ของเราเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมาตั้งแต่ปี 2557 โดยผู้ลงนามความร่วมมือ คือ อดีตผู้อำนวยการ นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี การลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว”มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อร่วมกันพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2. ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ 1. ได้ทราบทีมาของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 2. ได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการขอรับมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 3. ได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ภายในหน่วยงานไม่มี 
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาไทย การศึกษาแบบเปิด การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ”      
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการที่ถูกต้อง- 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐"-เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ส่วนงานต่างๆ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บุคลากรได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักฯ  
เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพ และประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015-เป็นการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพ จาก ระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2008 เป็นระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015 ได้รับทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 - 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขณะนำเสนอผลงานวิจัย เกิดควมประหม่า เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในด้านนี้โดยภาพรวมการนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “ทัศนคติของบุคลากรต่อระบบบริการงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008” สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความราบรื่น และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานวิจัยในครั้งต่อไป 1. ประสบการณ์ในการพูดนำเสนอผลงาน 2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย 3. ได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ 4. ผลงานที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ 5. สร้างเกียรติประวัติที่ดีในการทำงานในการนำเสนอครั้งต่อไป ควรมีการเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามให้มากขึ้น และควรที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ และอยากให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้ทำผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และใช้ประกอบการต่อสัญญา 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564-ได้รับหน้าที่ในการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 ฝ่ายปฏิคม และฝ่ายอาหารและเครืองดื้ม รวมถึงเป็นเลขาประจำกลุ่มขณะ Workshop ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป 1. ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบุคลากรต่างหน่วยงาน 2. ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผน - 
ประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง-เป็นการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. ได้เปิดโลกทัศน์ 3. ได้ทัศนศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานของจังหวัดกำแพงเพชร  
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด-เป็นโครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด โดยการไปศึกษาดูงานเพื่อกลับมาประยุกต์ใช้ 1. ได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมด้านห้องสมุด 2 .ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ทันสมัย- 
เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS)1. ทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษยังมีน้อย ทำให้มีอุปสรรคในการตีความโจทย์ของข้อสอบซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเป็นโครงการเตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) ที่จัดอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการใช้งานโปรแกรมประเภทออฟฟิศ 1. ได้รับความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมในเชิงลึก- 
การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย1. เกิดความประหม่าในขณะที่บรรยายให้ความรู้ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ได้รับโอกาสในฐานะวิทยากร 2. ไม่สามารถตอบคำถามในเชิงลึกได้1. เป็นโครงการหนึ่งในส่วนของการจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำวิจัย และการมีคู่มือปฏิบัติงานเป็นของตนเอง ในการที่จะพัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ในฐานะที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559-1. เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยให้บุคลากรภายในสำนักฯ มีส่วนร่วมในการรับรู้ผลการดำเนินงาน และได้แสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 1. ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน- 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)1. หัวข้อการอบรมไม่เกี่ยวข้องกับตัวแทนระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ในรูปแบบใหม่ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ในรูปแบบใหม่1. ควรจัดอบรมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 2. วิทยากรไม่สามารถโน้มน้าวความสนใจของผู้เข้าร่วมได้ 
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา -1. มีการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน 2. ทัศนศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก 1. มีการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของแต่ละหนวยงาน 2. สามารถนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน- 
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒรธรรรม-ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปะและวัฒรธรรม ที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ในหลักสูตรการเรียนการสอนของอาจารย์ได้    
โครงการ “การพัฒนาความรู้และทักษะในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ใหม่”      
โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ระดับคณะและสถาบัน”      
โครงการ “การพัฒนาคุณภาพ มคอ.๒ – มคอ.๗”      
โครงการ “อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการป้องกันภัยพิบัติ”      
ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
สัมมนา เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗”       
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันโรคจากการทำงาน ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome)       
การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา       
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาฯ”      
ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านกิจกรรม ๕ส      
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่อาเซียน และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๖”      
อบรม เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)”      
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)      
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ      
อบรม “การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วยเอ็กเซลล์”      
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ”      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการมุ่งสู่การรับรอง “มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘”      
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และการดำเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๓ ของสถาบันอุดมศึกษา”       
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๓ วัน ตามหลักเกณฑ์ สกอ.      
การสร้างผลิตภัณฑ์แก้วเพนท์ลาย