กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  บรรณารักษ์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2552 ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ภายใต้ธีมงาน "Green Society" ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting)       
ประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล TU Digital Collections" ใน TULIB in Metaland       
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้สารสนเทศ ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting)       
อบรบการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย       
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ARITC KM DAY) เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการ ผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชั่น Google Meet       
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) จ.นครสวรรค์      
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านจัน จ. อุทัยธานี      
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (NSRU Green Library)      
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนโกรกพระ จ.นครสวรรค์      
การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากงานประจำ เพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”      
ประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ร่วมรับฟังเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การใ้ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปออนไลน์ พร้อมร่วมรับฟังนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันอื่น    
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำห้องสมุด ซ่อมคอมพิวเตอร์ เดินสายสัญญานอินเทอร์เน็ต (LAN) และการการจัดอบรม e-Book เพื่อจัดเก็บผลงาน ให้แก่ ครู โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 09/03/2564
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่13 สิงหาคม 2563 บรรณารักษ์ นักวิชาการคอม และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำการจัดทำสมุดทำมือจากวัสดุเหลือใช้ แนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) การเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) ให้แก่ครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์    
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ อัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติภัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำและบางครั้งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตจ านวนมาก และสูญเสียทรัพย์สินมหาศาล เช่น ไฟไหม้ เหตุการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยขึ้นนั้น สามารถป้องกันได้หรือเมื่อเกิดเหตุก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งส่วนมากการช่วยเหลือที่ผ่านมาที่พบปัญหามากคือ เมื่อเกิดอัคคีภัยภายในอาคารสูง หรือในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ที่มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก ๆ จึงควรที่จะมีการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ และทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด เราจึงต้องปกป้องทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคลากรถูกท าลาย การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้จักป้องกันสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ถ้าหากเกิดอัคคีภัยขึ้นจะดำเนินการขั้นต้นอย่างไร อัคคีภัยสามารถป้องกันได้ถ้าทุกคนได้รู้จักสาเหตุที่เกิด และดำเนินการป้องกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอย่างรุนแรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ในการดับไฟได้ ดังนั้น การสอน การสาธิตการทดลอง การฝึก จะสามารถสกัดเพลิงไหม้ขั้นต้น เป็นการป้องกันทรัพย์สิน และความเสียหายอื่นๆที่จะเกิดขึ้น 1. เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้และประเภทของเพลิง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันแหล่งก าเนิดการติดไฟ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆและเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนและฝึกปฏิบัติในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการอัคคีภัย  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.อุทัยธานี บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชถัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการด้สนห้องสมุด เพื่อให้ความรู้วิธีการเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น แนะนำการใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) แก่ครูและนักเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 11/07/2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อน ตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่น ๆ”  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรเจริญก้าวหน้า ในตำแหน่งที่สูงขึ้น 2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน 1.บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดความความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไปจนถึงการได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น 3.บุคลากรทุกระดับได้มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก และมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้  
ประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 สำนักหอสมุด และสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 เพื่่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกิดความเข้มแข็ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร trainreport_000021_85.pdf ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกิดความเข้มแข็ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 23/02/2563
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ๔.๐ อบรมยุวบรรณารักษ์ ๔.๐ ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) โดยมีหัวข้อดังนี้ 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 2.การจัดระบบห้องสมุดด้วยระบบดิวอี้ 4. จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) ให้แก่ครูและนักเรียน 5. จัดอบรมการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ 6. แนะนำการจัดทำกายภาพด้านทรัพยากรสารสนเทศ อาจารย์และนักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างดี 23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียอนุบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเคอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นซ่อมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำกระเป๋าผ้า DIY ลายธรรมชาติ ให้แก่ครูและนักเรียน ครูและนักเรียนยุวบรรณารักให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.อุทัยธานี สำรวจความต้องการและการดำเนินการบริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีความต้องการดังนี้ 1. การจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดการห้องสมุด 2. ติดตั้งโปรแกรม และแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (open Biblio) 3. จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBECLib หรือ OpenBiblio) ให้แก่ครูและนักเรียน 4. รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 6. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 7. ติดตั้งระบบเครือข่าย เดินสาย LAN   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม จ.อุทัยธานี*** ช่วงนี้โรงเรียนยังไม่พร้อมรับบริการเนื่องจากกำลังปรับปรุงห้องสมุด***สำรวจความต้องการและดำเนินการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีความต้องการดังนี้ 1. การจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดการห้องสมุด 2. การติดตั้งโปรแกรม และแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) 3. จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBECLib หรือ Openbiblio) ให้แก่ครูและนักเรียน 4. ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 6. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสีย 7. ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต สาย LAN   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านสมอทอง จ.อุทัยธานี บริการวิชาการด้านห้องสมุด ให้ความรู้ วิธีการเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และ การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่อมระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในห้องสมุด ติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติมบริเวณห้องเรียนตามกลุ่มสาระ เดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) แก่ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี  หลังจากการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในห้องสมุด ทางโรงเรียนควรจัดหาคอมพิวเตอร์เข้ามาติดตั้งให้เพียงพอต่อการใช้งาน23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จ.กำแพงเพชร1.ระยะเวลาในการดำเนินการด้านห้องสมุดไม่เพียงพอซึ่งทำให้ผลดำเนินการไม่เป็นที่น่าพอใจ 2. หลังจากการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายพบว่าภายในระบบห้องบริการอินเตอร์เน็ตยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอพอการใช้งานบริการวิชาการด้านห้องสมุด ให้ความรู้ วิธีการเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และ การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่อมระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในห้องสมุด ติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติมบริเวณห้องเรียนตามกลุ่มสาระ เดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) แก่ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาคม ต.โค้งไผ่อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดใหม่ จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และให้ความรู้ด้านประวัติความเป็นมาของห้องสมุด ระบบดิวอี้ และแนำนำการจัดทำสมุดทำมือจากวัสดุเหลือใช้ พร้อมวิธีออกแบบที่คั่นหนังสือ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นักเรียนมีความสนุกสนาน และได้ข้อคิดดีๆจากการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ 23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนเขาทอง จ.นครสวรรค์ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอซึ่งทำให้ผลดำเนินการไม่เป็นที่น่าพอใจบริการวิชาการด้านห้องสมุด ให้ความรู้ วิธีการเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในห้องสมุด ติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติมบริเวณห้องเรียนตามกลุ่มสาระ เดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) ลงระบบปฏิบัติการวินโดว์ และโปรแกรมต่าง ๆ แก่ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  ควรมีการดำเนินงานระยะเวลา 2 วัน เนื่องจาก การดำเนินงานไม่เสร็จสิ้นภายใน 1 วันได้23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.ชัยนาท1.การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตยังมีปัญหา 2.ห้องสมุดยังไม่มีการจัดเป็นสำรวจความต้องการและการดำเนินการบริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีความต้องการดังนี้ 1. การจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดการห้องสมุด 2. การติดตั้งโปรแกรม และแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) 3. รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 6. ซ่อมคอมพิวเตอร์   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม จ.ชัยนาท สำรวจความต้องการและดำเนินการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีความต้องการดังนี้ 1. การจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดการห้องสมุด 2. การติดตั้งโปรแกรม และแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) 3. รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 6. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 7. ติตตั้งโปรแกรม   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนดอนสีนวนฯ จ.ชัยนาท สำรวจความต้องการและดำเนินการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีความต้องการดังนี้ 1. การจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดการห้องสมุด 2. การติดตั้งโปรแกรม และแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) 3. จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBECLib หรือ OpenBiblio ) ให้แก่ครูและนักเรียน 4. รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 6. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 7. ติตตั้งโปรแกรม   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว จ.ชัยนาท สำรวจความต้องการและดำเนินการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีความต้องการดังนี้ 1. การจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดการห้องสมุด 2. การติดตั้งโปรแกรม และแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 6. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสีย 7. ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต สาย LAN   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนเขาทอง จ.นครสวรรค์ สำรวจความต้องการและดำเนินการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีความต้องการดังนี้ 1. การจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และการจัดการห้องสมุด 2. การติดตั้งโปรแกรม และแนะนำการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) 3. จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBECLib หรือ OpenBiblio ) ให้แก่ครูและนักเรียน 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 5. รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 7. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสีย 8.การกระจายจุดบริการของอินเตอรเน็ต   23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จริระประวัติ) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ แนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการข้อมูลหนังสือ และ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 26/08/2562
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการมีไม่เพียงพอ 2. ห้องสมุดขาดครูที่ดูแลทำให้ระบบห้องสมุดไม่เป็นไปตามเป้า 3.เนื่องจากงานคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนไม่มีบุคลากรดูแลเฉพาะและบุคลากรที่ดูแลยังขาดความเชี่ยวชาญทำให้การประสานงานให้ข้อมูลก่อนการเข้าบริการวิชาการไม่ครบถ้วนส่งผลให้การดำเนินการบริการวิชาการนั้ำดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเคอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน ได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนอย่างดีเนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปรกร์ด้านคอมพิวเตอร์ หากเป็นไปได้ในงบประมาณหน้าควรมีการจัดการจัดหาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปบริจาคสำหรับการเรียนการสอนภายในโรงเรียน23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชมชน โรงเรียนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการมีไม่เพียงพอ 2.เนื่องจากงานคอมพิวเตอร์ภายในดรงเรียนไม่มีบุคลากรดุแลเฉพาะและบุคลากรที่ดูแลยังขาดความเชี่ยวชาญทำให้การประสานงานให้ข้อมูลก่อนการเข้าบริการวิชาการไม่ครบถ้วนส่งผลให้การดำเนินการบริการวิชาการนั้นดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเคอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน ครูและนักเรียนยุวบรรณารักให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดครงการมีไม่เพียงพอบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเคอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน    
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำห้องสมุดให้เป็นระบบ และสามารถดำเนินการสานต่อได้ 23/02/2563
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนอุดมพัฒนา ต.วังย่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมการทำหนังสือทำมือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 08/06/2562
การใช้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)-จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog for Thai Academic Libraries: UC-TAL) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ (ThaiLIS) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้การดูแลของคณะทำงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ พัฒนาฐานข้อมูล รายการบรรณานุกรม (Bibliographic Database) เพื่อใช้ประโยชน์ในสำเนารายการ เพื่อประโยชน์ในการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Shared Catalog) และเพื่อการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการ ยืมระหว่างห้องสมุด รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้ห้องสมุด และ บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการจะสามารถจะค้นหาหนังสือที่ต้องการในห้องสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการค้นหาและยังสามารถจะใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันได้อีกด้วย trainreport_000021_65.pdf 1.ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานการลงรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ช่วยให้ผู้เข้ารับอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรมสนบับสนุนการทำรายการ และสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  08/06/2562
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ออกไปบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Lilrary) สำหรับครูและยุวบรรณารักษ์ และบำรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี แนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ แนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการข้อมูลหนังสือ และ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 04/03/2562
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนห้วยป่าปก โรงเรียนวัดผาทั่ง และโรงเรียนสีฟ้าพัมนวิทย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดผาทั่ง โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ และโรงเรียนห้วยป่าปก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อจัดบริการวิชาการห้องสมุด และการจัดการห้องสมุดด้านเทคโนโลยีในปีต่อไป ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูที่ดูแลห้องสมุด ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี   
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมการทำหนังสือทำมือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 04/03/2562
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9  การประชุม PULINET วิชาการ เป็นโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่องเนื่องทุกปี โดยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิห้องสมุดมีความสำคัญต่อการเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทำหน้าที่แบ่งปันและกระจายความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญและได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้เข้าถึงสารสนเทศที่มีจำนวนมหาศาล แต่กระนั้นก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมืออื่่นๆ ในรูแแบบภาคี ดังนั้นควรที่จะอาศัยกลไกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันในความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ห้องสมุดตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการแบ่งปันทรัพยกรสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้เครื่อข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษามีความเข้มแข็งและสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น trainreport_000021_57.pdf 1) เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยให้แก่บุคลากรในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 2) เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ศึกษารูแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานห้องสมุด ด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูค้าสัมพันธ์ ด้านการบริหารองค์กร การจัดการควมรู้และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการนำผลงานวิชาการ /งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทั้งจัดทำเป็นคลังความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำห้องสมุดให้เป็นระบบ และสามารถดำเนินการสานต่อได้  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการสอนทำหนังสือทำมือให้แก่นักเรียน ครูและนักเรียนมีความร่วมมือและชอบกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ออกไปบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำห้องสมุดให้เป็นระบบ และสามารถดำเนินการสานต่อได้ 04/03/2562
การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร เอกสารที่บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดท าขึ้นหรือรับไว้เพื่อใช้ในการบริหาร ด าเนินงานและเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กรและสังคมในด้านกฎหมาย ด้านบริหาร และด้าน การศึกษาค้นคว้า เพื่อใช้งานหรือให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้มาศึกษาค้นคว้า ซึ่งเอกสารเหล่านี้อาจเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการและการด าเนินภารกิจของบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ หากไม่มีการรวบรวม จัดเก็บ และอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอาจสูญหายหรือถูกทำลายไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเอกสารตั้งแต่การจัดทำการเก็บรักษา การส่งผ่านข้อมูล และการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งผลให้เอกสารเกิดการสูญหายอันเนื่องมาจากถูกลบทำลายหรือการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลไม่สมบูรณ์และไม่ถูกวิธี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0 ปัจจุบันเอกสารได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากมาย เอกสารบางประเภทเป็นดิจิทัลมาตั้งแต่ต้นเกิด (born digital) และเส้นทางของเอกสาร ยังคงอยู่บนฐานของดิจิทัลตลอดมา โดยเฉพาะการเผยแพร่สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย และสื่อสังคมออนไลน์ (socialmedia) ที่นิยมใช้กันอย่างมากมายในปัจจุบัน trainreport_000021_55.pdf ได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของเอกสารปฏิบัติงาน และเอกสารจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล โดยมีการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 04/03/2562
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Transform the way of teaching - Educator" Office 365 เป็นระบบที่รวบรวมบริการต่างๆ ได้รวมเอา MicrosoftOffice2013, Outlook Mail, One drive(พื้นที่เก็บไฟล์),Skype,Calendar และบริการอื่นอีกมากมายมารวมไว้ให้บริการในที่เดียวกัน เราสามารถใช้งาน Software หรือ Application ได้ในคราวเดียวกัน สามารถทำงานร่วมกันแบบ Real Time ได้ Office 365 คือการแก้ไขเอกสารร่วมกันกับเพื่อนร่วมได้พร้อมๆ กันได้ ไม่ต้องผลัดกันทำ หรือทำแยกกันแล้วเอามารวมกันทีหลัง แต่เปิดเอกสารทำไปพร้อมกัน สามารถใส่ Comment เกี่ยวกับงานได้แบบ Realtime ประหนึ่งว่าแชทคุยกับเพื่อนเลยทีเดียว มันดีมากๆ โดยเฉพาะการทำงานบน Excel 1. มีทักษะการใช้งานซอฟท์แวร์ฯ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน  24/08/2561
อบรมการค้นคว้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ มีความประสงค์ให้บรรณารักษ์ศูนย์วิทยบริการ แนะนำการค้นคว้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ พร้อมพาชมบรรยากาศของห้องสมุดแต่ละชั้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา13.00น-16.00น. จำนวน 22 คน 1.นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์มีความรู้ในการฝึกปฎิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และข้อมูลสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 2. นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เป็น 24/08/2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน” 1. เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้สามารถนำวิทยาการด้านนคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน 2. มีทักษะการใช้งานซอฟท์แวร์ฯ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 24/08/2561
การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียบในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level ) และการดำเนินงานร่วมกับฐานขัอมูลสหบรรณานุกรม การดำเนิงานด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม จัดขั้นตอนสำคัญของการดำเนินงานร่วมกันบนระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ดังนั้นเพื่อให้คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ และนักวิเคราะห์ระบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับพืันฐานกฎเกณฑ์และมาตรฐานการทำรายการบรรณานุกรมร่วมกัน เพื่อให้บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้การพัฒนาฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมมีความถูกต้องสมบูรณ์ และลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการ รวมทั้งให้ห้องสมุดสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำรายการ บรรณานุกรมตามมาตรฐานการลงรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการทำรายการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปหรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดโครงการบริการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำการจัดการห้องสมุดแก่ชุมชน โดยเน้นการปฎิยบัติการด้านการจัดการทรัพยากรห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีในการจัดการอ้หงสมุดด้วยโปรแกรม OpenBiblio ให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ให้มีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย ThaiLand 4.0 ของรัฐบาล ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำห้องสมุดให้เป็นระบบ และสามารถดำเนินการสานต่อได้ 27/01/2561
โครงการ การส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ "ซื้่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรับชั่น" โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ "ซื้่อสัตย์ โปร่งใส ห่างไกลคอรับชั่น" เป็นโครงการที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายไปราชการ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนการปฏิบัติการดำินินการจัดซื้อ-จัดจ้างอย่างไร เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ระยะเวลาการเบิกกี่วัน 1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ อย่างมีคุณธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้่อสัตย์ สุจริต 2. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ " การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่36 " โครงการ UC-TAL ได้เชิญตัวแทนห้องสมุดสมาชิกเข้าร่วมประชุมประจำปี ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดประชุมมีเนื้อหาครอบคลุม การทำงานของบรรณารักษ์ งานจัดทำรายการและงานบริการผู้ใช้และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่ตรงการทั้ง 2 ฝ่าย trainreport_000021_50.pdf 1. เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 2. เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก 4. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software 02/03/2561
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดโครงการบริการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำการจัดการห้องสมุดแก่ชุมชน โดยเน้นการปฎิยบัติการด้านการจัดการทรัพยากรห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีในการจัดการอ้หงสมุดด้วยโปรแกรม OpenBiblio ให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ให้มีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย ThaiLand 4.0 ของรัฐบาล ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำห้องสมุดให้เป็นระบบ และสามารถดำเนินการสานต่อได้ 27/01/2561
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนอุดมพัฒนา ต.วังบ่อ อ.หนองบัวย จ.นครสวรรค์  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดโครงการบริการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำการจัดการห้องสมุดแก่ชุมชน โดยเน้นการปฎิยบัติการด้านการจัดการทรัพยากรห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีในการจัดการอ้หงสมุดด้วยโปรแกรม OpenBiblio ให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของโรงเรียนอุดมพัฒนา ต.วังย่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ให้มีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย ThaiLand 4.0 ของรัฐบาล ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำห้องสมุดให้เป็นระบบ และสามารถดำเนินการสานต่อได้ 27/01/2561
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เนื่องจากปีงบประมาณ2559 ได้มีการลงพื้นที่จัดทำห้องสมุดให้แก่โรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 ก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลว่าทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการสานต่อไปได้มากแค่ไหน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดห้องสมุดให้เป็นระบบเป็นรูปธรมมมากขึ้น แต่การลงรายการบรรณานุกรมยังไม่มีการดำเนินการสานต่อเนื่องจากครูผู้ดูแลรับผิดชอบมีภาระหน้าที่สอนนักเรียนจึงไม่มีเวลาที่มาดูแลห้องสมุด ทั้งนี้บรรณารักษ์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กเป็นกิจกรรมการแต่งนิทานจากภาพที่ให้มา โดยแบ่งเป็น3กลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักอ่าน มากยิ่งขึ้น สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 27/01/2561
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวิชาวดี ต.บากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ยังไม่มีการลงรายการบรรณานุกรมในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) หลังจากที่ได้จัดอบรมไปแล้วในปีงบประมาณปี2559โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาพื้นที่ห้องสมุดให้มีความน่าใช้มากขึ้น แต่ยังไม่มีการใช้ตัวโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) ที่เคยจัดอบรมให้ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้ลงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) แนะนำการใช้ระบบตัวโปรแกรมและการลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือ เป็นทีี่เรียบร้อย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนโดยทีมงานบรรณารักษ์ สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 27/01/2561
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่36 (36th WUNCA) ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกมีการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจการศึกษา ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆให้ทัดเทียม และยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้าง อำนาจต่อรองกับนานาอารยะประเทศได้การพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นส่วนสำคัญมากที่สุด สามารถส่งผลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างและนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งาน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้าวกระโดด มีผลผลักดันทางด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาในหมู่อาจารย์นักศึกษาและนักวิจัยภายในประเทศ ในปัจจุบันการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(Information CommunicationTechnology)ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกับ ประเทศต่างๆคือปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการรักษาสมดุลของสถานะระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูลและระบบเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความตื่นตัวสามารถปรับปรุงและ พัฒนาได้ตลอดเวลา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินกการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายดังกล่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณในการดูแลระบบและบริหารจัดการเคลือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษากับเครือข่ายกา 1. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2.สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ 3.ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ   
โครงการอบรมศึกษาดูงานยุวบรรณารักษ๋์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โรเงรียนบ้านหนองละมาน ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ได้มีการจัดอบราศึกษาดูงานของโรงเรียน โดยให้บรรณารักษ์ศูนย์วิทยบริการเป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้โรงเรียน โดยมีหัวข้อได้แก่ บทบาทและหน้าที่ของบรรณารักษ์ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ และการจัดการป้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งนางสาวภัทราพร วงษ์น้อย แนะนำเกี่ยวกับห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการแต่ละชั้น นางสาวนิยา ทวีศักดิ์วนาไพร บรรยาย เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของบรรณารักษ์" นางสาวกัญญา สิงหบุตร บรรยาย เรื่อง "การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้" และนายวุฒิชัย ทองชื่น บรรยายในหัวข้อ "การจัดการห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0" 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองละมาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบรรณารักษ์มากยิ่งขึ้น 2.ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้เป็นอย่างดี 3.ครูและนักเรียนทราบถึงการจัดการห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างดี  
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น   trainreport_000021_42.pdf 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรของภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ที่นำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 2. เพื่อตอบสนองต่อหน้ามี่การงานในปัจจุบัน. 19/12/2560
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เนื่องจากปีงบประมาณ2559 ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ณ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร15 ชั้น2 ในปีงบประมาณปี 2560 ก็ได้มีการลงพื้นที่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ เพื่อแนะนำ วิธีการจัดการห้องสมุดให้เป็นระบบทั้งนี้ได้ปฎิบัติลงมือทำร่วมกับครูนักเรียน และมีแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ ลงโปรแกรมห้องสมุด (OpenBiblio) และมีการจัดการทรัพยากรลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับครูและยุวบรรณารักษ์ดูแลรับผิดชอบงานด้านห้องสมุดโรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 18/12/2560
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดใหม่ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โคงการบิรการวิชาการแก่ชุมชน เนื่องจากปีงบประมาณ2559 ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ณ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร15 ชั้น2 ในปีงบประมาณปี 2560 ก็ได้มีการลงพื้นที่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดใหม่ เพื่อติดตามประเมินผลว่าในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการถึงไหนแล้ว แต่ สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในเรื่องของระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ทางโรงเรียนมีการจัดซื้อมาชื่อโปรแกรม (online Brain Library) ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่ได้มีการการลงรายการข้อมุลหนังสือ  18/12/2560
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะหงส์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  เนื่องจากปีงบประมาณ2559 ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ณ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร15 ชั้น2 ในปีงบประมาณปี 2560 ก็ได้มีการลงพื้นที่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดเกาะหงษ์ เพื่อแนะนำ วิธีการจัดการห้องสมุดให้เป็นระบบทั้งนี้ได้ปฎิบัติลงมือทำร่วมกับครูนักเรียน และมีแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ ลงโปรแกรมห้องสมุด (OpenBiblio) และมีการจัดการทรัพยากรลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับครูและยุวบรรณารักษ์ดูแลรับผิดชอบงานด้านห้องสมุดโรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ดูแลห้องสมุดและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 18/12/2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร 1.ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจน และถูกต้องตามระเบียบราชการ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรได้มากขึน 2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบันทึกต่อเนื่องและการเกษียนหนังสือ รวมทั้งการเขียนรายงานการประชุม ที่ถูกต้องและทำให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ในทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร 3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขีบนภารภาระ Job description เพิ่มเติมและนำมาปรับแก้ไขในภาระงานของตนเองให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น และมีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงาน 1. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร นำมาปฏิบัติในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 2. วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้มีความรู้ความสามารถในการบรรยายทำให้เข้าใจในการรับฟังการบรรยาย และมีตัวอย่างที่ชัดเจนสามารถนำมาปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 18/12/2560
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โคงการบิรการวิชาการแก่ชุมชน เนื่องจากปีงบประมาณ2559 ได้มีการจัดอบรม ณ โรงเรียนอีมาดอีทราย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ปีงบประมาณปี 2560 ก็ได้มีการลงพื้นที่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสะนำ เพื่อได้ให้การแนะนำ วิธีการจัดการห้องสมุดให้เป็นระบบทั้งนี้ได้ปฎิบัติลงมือทำร่วมกับนักเรียน และมีแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ ลงโปรแกรมห้องสมุด (OpenBiblio) และมีการจัดการทรัพยากรลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับครูและยุวบรรณารักษ์ดูแลรับผิดชอบงานด้านห้องสมุดโรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ดูแลห้องสมุดและยุวบรรณารักษ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 18/12/2560
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โคงการบิรการวิชาการแก่ชุมชน เนื่องจากปีงบประมาณ2559 ได้มีการจัดอบรม ณ โรงเรียนอีมาดอีทราย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ปีงบประมาณปี 2560 ก็ได้มีการลงพื้นที่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ เพื่อได้ให้การแนะนำ วิธีการจัดการห้องสมุดให้เป็นระบบทั้งนี้ได้ปฎิบัติลงมือทำร่วมกับนักเรียน และมีแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ ลงโปรแกรมห้องสมุด (OpenBiblio) และมีการจัดการทรัพยากรลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับครูและยุวบรรณารักษ์ดูแลรับผิดชอบงานด้านห้องสมุดโรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ดูแลห้องสมุดและยุวบรรณารักษ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 18/12/2560
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โคงการบิรการวิชาการแก่ชุมชน เนื่องจากปีงบประมาณ2559 ได้มีการจัดอบรม ณ โรงเรียนอีมาดอีทราย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ปีงบประมาณปี 2560 ก็ได้มีการลงพื้นที่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ เพื่อได้มีการแนะนำ วิธีการจัดการห้องสมุดให้เป็นระบบทั้งนี้ได้ปฎิบัติลงมือทำร่วมกับนักเรียน และมีแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ ลงโปรแกรมห้องสมุด (OpenBiblio) และมีการจัดการทรัพยากรลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับครูและนักเรียนดูแลรับผิดชอบงานด้านห้องสมุดโรงเรียน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตัวแทนนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 18/12/2560
การทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนดำเนินงาน 1.ผุ้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัจจัยความเสียงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงของหน่วยงานว่ามีด้านใดบ้าง และควรดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 3. ผุ้เข้าร่วมโครงการทราบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนผฎิบัติราชการประจำปีงบประมาฯ 2560 (รอบ9 เดือน) เพื่อนำมาทบทวนการตั้งค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้จัดเจนและทราบกันทั่วกัน 4.ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงรูปแบบการเขียนโครงการภายในหน่วยงาน และการจัดทำรายงานสรุป โครงการกิจกรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดเจนมากขึ้น 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของหน่วยงานและ ร่วมกันดำเนินการเพื่อลดและควบคุม ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่อไป 2.มีความรู้ความเข้าเกี่ยวใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการภายในหน่วยงาน โดยมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน 14/09/2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวคค์ การส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร เป็นความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฎิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 1.ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของมหาลัยมากยิ่งขึ้น 2.ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมทั้งเกิดความรักความผูกพันในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  14/09/2560
โครงการการจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมแนะนำการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฎิบัติงานห้องสมุดของโรงเรียน / หน่วยงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมทักษะความรู้เรื่องการจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ การจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดบริการห้องสมุด ให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทังหมด 39 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานสากล และเป็นแบบแผนเดียวกันจากการสำรวจการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) เนื้อหาบางส่วนไม่ตรง เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน เนื้อหาที่เสนอควรให้ตรงกับบริบทเพราะส่วนใหญ่เป็นระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเราไม่คุ้นเคยและไม่ได้ใช้ ตัวอย่างที่นำเสนอควรเป็นระดับโรงเรียน18/12/2560
โครงการบริการด้านห้องสมุดแก่สังคม โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา และโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ ต.ด่านช้าง อ.บรรพต จ.นครสวรรค์ของรางวัลไม่เพียงพอโครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา พบว่า 1) โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน กิจกรรมที่จัดคือกิจกรรม เขียนนิทานตามประโยคที่ให้ไว้ โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกันแต่งนิทานพร้อมวาดภาพระบายสี จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่านิทานที่ช่วยกันแต่งขึ้น ซึ่งเด็กๆมีความตั้งใจและช่วยเหลือกันดีแต่ขาดความกล้าแสดงออก และในส่วนของห้องสมุดเนื่องจากครูที่ดูแลห้องสมุดมีภาระกิจต้องสอนด้วยจึงไม่ค่อยมีเวลาเต็มที่กับการจัดทำห้องสมุด โดยเฉพาะการลงรายการบรรณานุกรมในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) ยังมีการลงรายการได้น้อย 2)โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ เป็นโรงเรียนมัธยม กิจกรรมที่จัดคือ กิจกรรมไบ้คำ และกิจกรรม แต่งนิทานจากประโยคที่ให้ ซึ่งนักเรียนและคุณครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กล้าแสดงออก ส่วนเรื่องห้องสมุดมีการจัดเก็บเรียบร้อย แยกเป็นหมวดหมู่แต่หนังสือและวารสารมีสภาพเก่า ส่วนระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) มีการลงระบบเรียบร้อยแต่ผู้ดูแลห้องสมุดจำรหัสผ่านการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้จึงไม่สามารถเข้าใช้ได้ จากการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นให้แก่นักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของห้องสมุดทั้งสองโรงเรียนจะเห็นว่าครูผู้ดูแลห้องสมุดต้องสอนด้วยทำให้การดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดไม่เต็มร้อยผลสำรวจความพึงพอใจในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะได้แก่ 1) ควรมาให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดอีก 2) ควรมีของรางวัลมากกว่านี้01/09/2560
โครงการบริการด้านห้องสมุดแก่สังคม โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว และโรงเรียนตลุกข่อยน้ำ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ของรางวัลมีไม่เพียงพอ โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา พบว่า 1) ช่วงเช้าได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว กิจกรรมที่จัดให้ก็มีกิจกรรม กระซิบบอกคำ กิจกรรมใบ้คำ ช่วงที่จัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ก็ได้มีการแนะนำการจัดทำห้องสมุดให้แก่ครูที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยมีการจัดทรัพยากรสารสนเทศและแยกตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 2) ช่วงบ่ายได้เดินทางจัดกิจกรรมที่โรงเรียนตลุกข่อยน้ำ กิจกรรมช่วยกันแต่งนิทานจากคำที่ให้พร้อมส่งตัวแทนออกมาเล่านิทานให้กับเพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่นๆฟัง กิจกรรมใบ้คำ และมอบหนังสือบริจาคให้แก่โรงเรียน 1) ช่วงเช้าจากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ทางคณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เด็กๆมีความกระตือรือล้นและกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนของห้องสมุดเนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนถูกไฟไหม้จึงต้องมีการวางระบบห้องสมุดใหม่ทั้งหมด หนังสือยังมีน้อย คอมพิวเตอร์สำหรับการลงรายการมีแต่ยังไม่มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และทางทีมงานก็ได้มีการแนะนำจัดทำการคัดแยกทรัพยากรให้เป็นหมวดหมู่ให้แก่ครูผู้ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อย 2) ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนตลุกข่อยน้ำ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่สภาพห้องสมุดยังคงเหมือนเดิมเนื่องจากครูที่เคยดูแลห้องสมุดได้ย้ายไปและมีครูคนใหม่ที่มาดูแลรับผิดชอบแทนและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำห้องสมุด จึงไม่ได้มีการสานต่ออย่างใด จากการสำรวจความพึงพอใจในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะได้แก่ 1) ควรมาจัดกิจกรรมแบบนี้อีก 2) ควรมีของรางวัลมากกว่านี้ 3) ควรมีกิจกรรมมากกว่านี้01/09/2560
โครงการบริการด้านห้องสมุดแก่สังคม โรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ของรางวัลมีไม่เพียงพอโคงการบิรการวิชาการแก่ชุมชน ได้มีการติดตามประเมินผลจากปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ายังไม่สามารถให้บริการแก่นักเรียนได้เนื่องจากมีการปรับปรุงทาสี ห้องใหม่ ในเรื่องข้อมูลทางบรรณานุกรมยังไม่มีการลงรายการทางบรรณานุกรม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมา ทำให้ซอฟต์แวร์มีความล้าสมัยจึงไม่สามารถใช้ได้ ส่วนกิจกรรมที่ได้จัดให้แก่เด็กนักเรียนคือ กิจกรรมหนังสือทำมือ เด็กๆมีความสนใจ และตั้งใจในการทำแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไป มีการจัดการทรัพยากรห้องสมุดให้แก่ห้องสมุด และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวดำเนินการลงโปรแกรมในการจัดการทรัพยากรห้องสมุดให้แก่ รร.วิชาวดี ใหม่ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมา ซอฟต์แวร์ค่อนข้างล้าสมัย และได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักษ์การอ่านให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.3-ป.6 โดยการจัดกิจกรรมสมุดทำมือ 01/09/2560
โครงการบริการด้านห้องสมุดแก่สังคม มจร.พิจิตร วัดพฤกษะวันโชติการาม และห้องสมุดสวนธารทิพย์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรของรางวัลมีไม่เพียงพอโครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มจร.พิจิตร วัดพฤกษะวันโชติการามได้ดำเนินการจัดทำห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนห้องสมุดสวนธารทิพย์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการช่วยในจัดการทรัพยากรห้องสมุดโดยการจัดหมวดหมู่ และแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) แต่ละโมดูลให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเข้าใจมากยิ่งขึ้นและได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการให้เด็กๆทำหนังสือทำมือ จะเห็นว่าเด็กแต่ละคนมีความสนใจ และตั้งใจในการทำหนังสือทำมือของตัวเอง และมีความคิดสร้างสารรค์ที่แตกต่างกันออกไป สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จากการติดตามประเมินผลโครงการในครั้งนี้ มีผู้เสนอแนะดังต่อไปนี้ 1) ควรมีของรางวัลมากกว่านี้ 2) ต้องการให้มาจัดกิจกรรมแบบนี้อีก 3) ควรมีการแจกของรางวัลให้ครบทุกคน01/09/2560
โครงการบริการด้านห้องสมุดแก่ชุมชน โรงเรียนวัดใหม่ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ไม่สามารถเข้าไปดูระบบห้องสมุดได้เนื่องจากครูบรรณารักษ์จำรหัส username + password ไม่ได้โรงเรียนวัดใหม่เป็นโรงเรียนประถม ได้มีการลงพื้นที่ครั้งแรกและเป็นช่วงปิดเทอมจึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรมแต่มีการแนะนำให้ความรู้แก่ครูบรรณารักษ์ เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดให้แก่ห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ควรมีการติดตามผลในปีต่อไปและควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน01/09/2560
''ห้องสมุดดิจจิทัลกับการก้าวสู่ยูค Thsiland 4.0'' ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เป็นโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ประเทศไทย 1.0 หรือ Thailand 1.0 โดยประเทศไทย 1.0 หรือ Thailand 1.0 เน้นภาคการเกษตรประเทศ ไทย 2.0 หรือ Thailand 2.0เน้นอุตสาหกรรมเบา และประเทศไทย 3.0 หรือ Thailand 3.0ซึ่งเป็นโมเดลหรือรูปแบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ส าหรับประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เป็นโมเดลหรือรูปแบบ ใหม่ที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและจะพาประชาชนทั้งประเทศไปให้ถึงภายใน3-5 ปีนี้ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 มี 3 ประเด็นที่สำคัญคือ 1) เป็น จุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 3) เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” ในส่วนของห้องสมุดและการศึกษาจะอยู่ ภายใต้กระบวนทัศน์ที่ 2 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดประชุม วิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุคThailand 4.0เพื่อให้ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 และหัวข้อส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิธีการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็น อย่างดี trainreport_000021_24.pdf 1. ทราบเรื่องราวความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับยุคดิจิทัลในศตวรรษที่21 และยุคดิจิทัลกับ Thailand 4.0 2. ทราบถึงการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ของห้องสมุดประเภทต่างๆ 3.เพื่อได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยเฉพาะเรื่องของวิธีการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของห้องสมุด  01/09/2560
"ก้าวใหม่การศึกษาไทย การศึกษาแบบเปิด การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ"      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการทรัพยากรห้องสมุด" โครงการ: การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill)  วันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ได้ออกบริการวิชาการด้านห้องสมุดโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการทรัพยากรห้องสมุด" โครงการ: การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) ณ โรงเรียนอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยการแนะนำจัดการทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และแนะนำการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio และแนะนำการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการทรัพยากรห้องสมุดและให้บริการแก่สมาชิก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดิเรก ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอีมาดอีทราย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในฐานะเจ้าภาพร่วมที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรช่วยให้การจัดอบรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อบรมทั้ง2วัน ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถแนะนำจัดการทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และแนะนำการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio และแนะนำการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการทรัพยากรห้องสมุดและให้บริการแก่สมาชิกห้องสมุดโรงเรียน รวมจำนวนทั้งหมด 10 โรงเรียนผลสำรวจความพึงพอใจการจัดฝึกอบรม โครงการ: การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ต้องการให้มาลงพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 2) ต้องการให้มีการจัดอบรมอีก 3) ต้องการให้สถานที่ในการจัดอบรมในครั้งหน้า อยู่ในพื้นที่ราบ ไม่อยู่บนเขา เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเดินทาง และต้องการให้มีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 4) ขอบคุณที่มาให้ความรู้แก่พวกเรา02/09/2560
โครงการบริการด้านห้องสมุดแก่สังคม โรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ของรางวัลไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการลงพื้นที่ของโรงเรียนวัดหนองปลิง เป็นโรงเรียนมัธยม มีครูรับผิดชอบห้องสมุดจำนวน 1 ท่าน สภาพห้องสมุดมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากร และสถานที่ ทางบรรณารักษ์ได้มีการแนะนำการจัดทำทรัพยากรด้านงานเทคนิค การคัดแยกทรัพยากรให้เป็นหมวดหมู่ การลงรายการทางบรรณานุกรม ในส่วนการลงรายการมีปัญหาเรื่องระบบ ที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ จึงให้คุณสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้ได้ปกติ ในส่วนของกิจกรรม มีอาจารย์กาญจนา สดับธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีทีมงานบรรณารักษ์เป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน โดยแบ่งเป็น2 เวลา เวลาเช้าเป็นนักเรียนประถมศึกษา เวลาบ่ายเป็นนักเรียนมัธยม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทั้งนักเรียนประถมและนักเรียนมัธยมมีความสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจพรรมพร้อมมีความกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดให้แก่ห้องสมุดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จากการบริการวิชาการครั้งนี้ สำรวจพบว่าทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลิงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 1)ควรมีการติดตามผลในปีต่อไปและควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน 2)ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 3) ควรมีของรางวัลให้มากกว่านี้ 4) ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย 5) ระยะเวลาการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป02/09/2560
ประชุมและฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาไม่สามารถเปิดใช้Alist ได้คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำหน้าที่พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานชองห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมฯ เข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้สมามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่ทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดได้จาการสืบค้นเพี้ยงครั้งเดียว trainreport_000021_22.pdf ทราบถึงแนวทางการปฎิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC)ได้เป็นอย่างดี  27/03/2559
โครงการ PSRU BOOK FAIR ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และโครงการการสัมนาวิชการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์-การจัดงานสัปดาห์หนังสือ PSRU Book Fair เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่ว เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสคัดเลือกหนังสือใหม่ ๆ ด้วยตนเองและสามารถซื้อหนังสือที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งได้เห็นถึงความหลากหลายของการจัดกิจกรรม บรรยากาศการจัดงานในรูปแบบต่างๆ สามารถนำรูปแบบของการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบู๊ทหนังสือ หรือพิธีเปิดงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆมาปรับใช้กับงาน Book Fair ของห้องสมุดราชภัฎนครสวรรค์เราได้  
ประชมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่32 (WUNCA 32th) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำ เนินการโครงการเครือข่าย สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบันและสถาบันการ ศึกษาต่างๆภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน ซึ่งเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกได้ทำการศึกษาและวิจัยอีกด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่าย เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน และยังได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware และ Software พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมากมาย   
คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่-การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (ด้วยกิจกรรม QCC) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (ด้วยกิจกรรม QCC) เป็นการบรรยายในวันที่ 2 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรกหรือ Pre-Conference ของการประชุมวิชาการประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่” สรุปความสำคัญได้ดังนี้ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (ด้วยกิจกรรม QCC) โดย คุณพัชรียา กุลานุช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และ คุณกุศล ทองวัน ผู้จัดการ งานพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร การบรรยายในภาคเช้าประกอบด้วย ประเด็นหัวข้อ วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกระบวนการ ความหมายของ “กระบวนการ (Process)” เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ Process Improvement Tools ได้แก่ QCC Story และ 7 QC Tools เริ่มต้นการบรรยายด้วยคุณพัชรียา บรรยายในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจถึงการปรับปรุงกระบวนการก่อนด้วยการแนะนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้ง ค่านิยมขององค์กร ซึ่งรวมกันเรียกตามชื่อย่อภาษาอังกฤษของ สวทช. คือ NSTDA (National Science and Technology Development Agency) กล่าวคือ N หมายถึง Nation First, S หมายถึง S&T Excellence, T หมายถึงTeamwork, D หมายถึง Deliverability และ A หมายถึง Accountability & Integrity วิทยากรได้เน้นคำว่า Deliverability นั้น เป็นการส่งมอบงานให้กับลูกค้าจะต้องมีคุณภาพและตรงต่อเวลา ดังนั้น การส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ย่อมต้องมีคุณภาพในการทำงาน การที่จะดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนงาน ต้องเปลี่ยน mind set ของบุคลากรก่อน เนื่องจากบุคลากรย่อมจะคุ้นกับสภาพที่เป็น Comfort Zone ไม่จำเป็นต้องทำหรือปร้บปรุง วิทยากรได้บรรยายให้เห็นความจำเป็นในการสร้าง “วัฒนธรรมบริการ” เนื่องจากงานของห้องสมุดเป็นเรื่องของการให้บริการ โดยยกตัวอย่าง การให้บริการของภาครัฐในสมัยก่อน อาจจะไม่อยากไปใช้บริการ เพราะต้องรอคิวในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละกระบวนการนานมาก แต่ปัจจุบัน การติดต่อราชการง่ายและเร็วกว่าเดิมมาก เช่น การยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรตื่นตัวลุกมาเปลี่ยนกระบวนการยื่นภาษี วิทยากรให้แนวคิดว่า ต้องคิดเสมอว่าผู้ที่มาติดต่อห้องสมุด/บรรณารักษ์เป็นลูกค้า ดังนั้น ห้องสมุด/บรรณารักษ์ ต้องส่งมอบงาน -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดหรือการจัดการความรู้ -ได้เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและการทำงาน -เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ของห้องสมุด 18/09/2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559      
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ จำนวน 8 แห่งขึันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาที่อย่างยั่งยืนต่อไป -ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน -ทำให้ผู้ให้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง นำความรุ้ที่ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รับบริจาคหนังสือ ตำรา เล่มวิทยานิพนธ์     
การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นดครงการที่เกิดจากความร่วมมือห้องสมุดสมาชิกของเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้การดูและระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรายการสหบรรณานุกรมเพื่อใช้ประโยชน์ในสำเนารายการ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการยืมระหว่างห้องสมุดอันช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม ประหยัดเวลา สะดวกในการค้นหา และสามารถยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันได้อีกด้วย -ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการทำรายการและข้อกำหนดที่สำคัญ AACR2 และMARC21เพิ่มขี้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) -ได้รับความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย มากขึันเพื่อนำไปปฎิบัตและเกิดประสิทธิภาพของการดำเนินงานสหบรรณานุกรมร่วมกับบนเครือข่าย ThaiLIS -ห้องสมุดสมาชิกสามารถเตรียมความพร้อมของข้อมูลสหบรรณานุกรมให้มีความถูกต้องและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยมีประสิทธิภาพ 18/09/2558
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2557      
โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนในชุมชนเมื่องนครสวรรค์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ปี2558      
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)สำหรับสถาบันอุดมศึกษา      
การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า (Library Development in Social lgnorsim Age)      
ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอสิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   trainreport_000021_10.pdf   16/02/2557
สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่๔ " นวตกรรม:เครื่องมือสำคัญของห้องสมุด Social Network"      
เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการและชมนิทรรศการ      
การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Openciclio รุ่น Mylib      
เทคนิคการดำเนินงานห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์      
การใช้งานฐานข้อมุล Emearld Mangenment      
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (E-Book on Ebscohost) บริษัท EBSCO      
การสัมนาเชิงวิชาการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัต (ALIST) ครั้งที่6      
การใช้ฐานข้อมูลอิเลกทรอสิกส์ เพื่อการสืบค้น จำนวน5 ฐานข้อมูล โดยบริษัท EBSCO      
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น " โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ประเทศไทย (thai LIS) แระจำปี 2556