กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุบัณฑิต จันทร์สว่าง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท ศศ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)ศศ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
ปริญญาเอก2561พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2553รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2552พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2550พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
ประกาศนียบัตรบัณฑิต2549ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล